NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000552 936
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,00000,00000,0000409 597
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,00000,0000143 339
Čistý cash flow 0,00000,00000,00000,0000-142 631
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000140 013
Čistý zisk 0,00000,00000,00000,0000139 798
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,00000,000085 402
Daň z príjmov 0,00000,00000,00000,0000215,03
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000265,58
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000215,03
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000552 936
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,0000552 936
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001,25
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,000085 668
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000140 013
EBITDA 0,00000,00000,00000,00001 309 157
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,00001 309 157
Finančné účty 0,00000,00000,00000,0000143 339
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 309 157
Materiál 0,00000,00000,00000,0000357 142
Odpisy 0,00000,00000,00000,00001 169 359
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00001 169 359
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 309 157
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000049 580
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000552 936
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000014 465 665
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000014 465 665
Účtovný cash flow 0,00000,00000,00000,0000-142 631
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000552 936
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000139 798
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,00000,00000,00000,0000139 798
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,00000,000085 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00000,00000,00000,0000139 798
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000476 071
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000140 013
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,00001,63