SAMARITÁN, n. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,00000,00000,0000-7 041
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,00000,00007 041
Čistý cash flow 0,00000,00000,00000,0000-38 680
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-36 209
Čistý zisk 0,00000,00000,00000,0000-36 471
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,00000,000013 432
Daň z príjmov 0,00000,00000,00000,0000262,48
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00000,00005 233
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000262,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000040,10
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,000018 665
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-36 209
EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-23 343
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,0000-23 343
Finančné účty 0,00000,00000,00000,00007 041
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-23 343
Odpisy 0,00000,00000,00000,000013 128
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000013 128
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-23 343
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000010 223
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000093 050
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000093 050
Účtovný cash flow 0,00000,00000,00000,0000-38 680
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000-36 471
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-36 471
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,00000,000013 432
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00000,00000,00000,0000-36 471
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-36 209
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,0000-1,94