Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -314 2560,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 314 2560,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 30 3370,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 316 4670,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 3 316 4380,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 544 7060,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 28,500,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 394,250,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 28,500,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,310,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 545 1000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 316 4670,00000,00000,00000,0000
EBITDA 3 470 3630,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 470 3630,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 314 2560,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 470 3630,00000,00000,00000,0000
Materiál 7 7970,00000,00000,00000,0000
Odpisy 153 9250,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 153 9250,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 470 3630,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 15 5730,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 354 2700,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 354 2700,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 30 3370,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 316 4380,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 3 316 4380,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 544 7060,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 316 4380,00000,00000,00000,0000
Zásoby 7 7970,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 316 4670,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 6,080,00000,00000,00000,0000