ALGATOUR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 020785,008 1718 7508 719
Časové rozlíšenie aktív 0,000010,0010,0011,0048,00
Časové rozlíšenie pasív 18 09319 27322 67916 4599 772
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,9014-0,8957-0,9182-0,9557-0,9937
Celkové tržby 7 5618 9432 194800,00341,00
Celkový dlh 156 064158 720162 790166 144165 202
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 771,001 016105,00-824,00-592,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,53840,0101-1,57-9,50-79,45
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 350,00105,001 0161 9451 713
Čistý cash flow 245,00-911,00-929,00232,00541,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 16790,00-2 485-6 638-26 134
Čistý zisk 4 07190,00-3 445-7 598-27 094
Čistý zisk v minulom roku 90,00-3 445-7 598-27 094-4 521
Cudzie zdroje 173 137177 208177 298173 853166 255
Daň z príjmov 96,000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 96,000,0000960,00960,00960,00
EBIT v minulom roku 90,00-2 485-6 638-26 134-3 561
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 16790,00-2 485-6 638-26 134
EBITDA 4 14510 365-2 387-4 67516 930
EBITDA marža 0,54821,16-1,09-5,8449,65
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 14510 365-2 387-4 67516 930
Finančné účty 350,00105,001 0161 9451 713
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 169,74225,7421,7019,8719,07
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -169,74-225,74-21,70-19,87-19,07
Hrubá marža -0,3280-0,3011-1,74-6,75-12,45
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 28710 288-2 485-4 75816 852
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 151,64200,4219,7518,8318,79
Krátkodobé finančné výpomoci 1 1211 1211 1211 1211 121
Krátkodobé pohľadávky 670,00670,002 0461 695918,00
Krátkodobé záväzky 154 672157 328161 398164 752163 810
Krytie dlhovej služby 0,22910,5378-0,1053-0,28401,73
Náklady na predaný tovar 2 4802 6933 8205 3974 245
Neobežný majetok 0,00000,00005 0995 0996 040
Obežný majetok 1 020775,003 0623 6402 631
Odpisy 0,000010 1980,00001 88042 986
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00005 0990,0000940,0021 493
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00005 0990,0000940,0021 493
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,0077,0098,0083,0078,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000042,0048,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 07110 288-3 445-5 71815 892
Podiel EBIT k aktívam 4,090,1147-0,3041-0,7586-3,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2441-0,00490,17130,861124,82
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0324-0,1019-0,42340,29001,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,26410,0000-2,87-0,0988
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 200600,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 706,68-194,52-190,85749,37307,31
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,101,430,13720,12810,1286
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 153,00202,1919,9218,9918,95
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,9014-0,8957-0,9182-0,9557-0,9937
Pridaná hodnota -2 480-2 693-3 820-5 397-4 245
Rentabilita aktív, ROA 3,990,1147-0,4216-0,8683-3,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 37,6515,31-68,20-35,549,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 37,6515,31-68,20-35,549,76
Služby 1 326947,002 1122 7781 794
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 020785,008 1718 7508 719
Spotreba materiálu… 1 1541 7461 7082 6192 451
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 1211 1211 1211 1211 121
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 120,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 120,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 245,00-911,00-929,00232,00541,00
Úročený dlh 1 1211 1211 1211 1211 121
Vlastné imanie -173 137-177 208-177 298-173 853-166 255
Všetky záväzky 156 064158 720162 790166 144165 202
Výnosy budúcich období krátkodobé 18 09319 27322 67916 4599 772
Výsledok hospodárenia 4 265167,00-2 387-6 555-26 056
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 265167,00-2 387-6 555-26 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 07190,00-3 445-7 598-27 094
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 90,00-3 445-7 598-27 094-4 521
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 16790,00-2 485-6 638-26 134
Záväzky 156 064158 720162 790166 144165 202
Záväzky z obchodného styku 0,000042,0048,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 16790,00-2 485-6 638-26 134
Zmena EBIT 46,30-0,03620,37440,25407,34