I.B.Z. kanalizácie, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 4482 7343 2144 5276 222
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00004,593,444,14
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0981-0,6359-0,8130-0,9288-0,6366
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00004,593,172,50
Celkové tržby 0,00000,00000,00002 8292 322
Celkový dlh 23,0023,00503,001 0441 283
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -238,00-1 724-2 204-3 235-3 144
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-0,5147-1,14
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 238,001 7242 2043 2353 144
Čistý cash flow 238,001 7242 2043 2353 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -286,000,0000-292,00-496,00-1 684
Čistý zisk -286,000,0000-772,00-1 456-2 644
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-772,00-1 456-2 644-1 393
Cudzie zdroje -2 425-2 711-2 711-3 483-4 939
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 1 0101 0101 0101 0101 010
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000609,05327,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000290,86
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00009 777985,69
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00002 790487,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00002 205199,61
EBIT v minulom roku 0,0000-292,00-496,00-1 684-433,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -286,000,0000-292,00-496,00-1 684
EBITDA 0,00000,0000-292,00-3 007-1 612
EBITDA marža 0,00000,00000,0000-1,06-0,6942
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-292,00-3 007-1 612
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,64-1,94-0,5701
Finančná páka 1,011,011,191,301,26
Finančné účty 238,001 7242 2043 2353 144
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9906-0,9916-0,8435-0,7694-0,7938
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99060,99160,84350,76940,7938
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -286,000,0000-292,002 091-1 684
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000282,002 068
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,001 0211 260
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000060,00197,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,000060,00882,002 963
Obežný majetok 2 4482 7343 2144 5276 222
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,0000540,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 286,000,00000,000076,0076,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00004,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -286,000,0000-772,00-1 456-2 644
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,11790,0000-0,2848-0,4180-0,5353
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09720,63060,68580,71460,5053
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,0000-0,8194
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00001,141,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-1,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-1,22
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,000019,141,36
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 836
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00004,593,444,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,19-1,57-1,23-1,08-1,57
Pridaná hodnota 0,00000,0000-60,00-713,00-659,00
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,11790,0000-0,2848-0,4180-0,5353
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00004,593,172,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-1,72-0,3472-0,7959
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-1,72-0,3472-0,7959
Služby 0,00000,000060,00882,002 764
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 4482 7343 2144 5276 222
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000199,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00002 7562 304
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 5870,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000169,002 304
Účtovný cash flow 238,001 7242 2043 2353 144
Vlastné imanie 2 4252 7112 7113 4834 939
Všetky záväzky 23,0023,00503,001 0441 283
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-292,00-420,00-1 612
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-292,00-420,00-1 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -286,000,0000-772,00-1 456-2 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-772,00-1 456-2 644-1 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -286,000,0000-292,00-496,00-1 684
Zásoby 1 2000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 23,0023,00503,001 0441 283
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000060,00197,00
Zisk pred zdanením -286,000,0000-292,00-496,00-1 684
Zmena EBIT 0,00000,00000,58870,29453,89