A.N.E.S., a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 850 2931 892 2742 024 0042 054 8382 169 084
Aktivácia 0,000084,00139,00902,000,0000
Bankové úvery 0,0000263,00388,00110,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,70700,61890,55290,46300,4886
Bežné bankové úvery 0,0000263,00388,00110,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 5941 7661,00002 145
Celkové tržby 159 246151 989135 563182 2300,0000
Celkový dlh 392 468382 677512 840500 201533 398
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 41713 681-34 60412 779-7 767
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 0311 58248 028367,007 767
Čistý cash flow 45 44954,0047 661-335,007 767
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -50 526-1 543-42 497-68 6121 702
Čistý zisk -51 772-1 567-43 473-69 1251 667
Čistý zisk v minulom roku -1 567-43 473-69 125-11 9236 177
Cudzie zdroje -1 457 825-1 509 597-1 511 164-1 554 637-1 635 686
Daň z príjmov 960,000,0000960,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,0000960,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 531,52575,70626,99463,47442,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,8233,8430,2619,3321,32
Doba obratu aktív 4 2674 6625 4704 1454 201
Doba obratu pohľadávok 531,52575,70626,99463,47442,45
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000670,44
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000222 1511 354
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 749,61905,291 341976,14989,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000041 4330,0000
EBIT v minulom roku -1 543-42 497-68 612-11 89917 269
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -50 526-1 543-42 497-68 6121 702
EBITDA 115 465126 957124 641147 71810 870
EBITDA marža 0,72510,83530,91940,81060,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 115 465126 957124 641147 71810 870
Finančná páka 1,271,251,341,321,33
Finančné účty 47 0311 58248 028367,007 767
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7879-0,7978-0,7466-0,7566-0,7541
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78790,79780,74660,75660,7541
Hrubá marža 0,31960,51240,47570,35620,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 114 768125 929123 489146 2221 698
Krátkodobé finančné výpomoci 67 44815 00013 03613 0360,0000
Krátkodobé pohľadávky 230 460233 649231 977229 741228 456
Krátkodobé záväzky 325 020367 414496 190483 864511 021
Krytie dlhovej služby 403,725 2907 7904 476310,57
Materiál 0,00000,00000,00000,000011 039
Nákladové úroky 286,0024,0016,0033,0035,00
Nákladové úroky v minulom roku 24,0016,0033,0024,0011 092
Náklady na predaný tovar 107 36870 26470 558116 012137 730
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000795,006 165
Neobežný majetok 1 572 8021 655 4491 742 2331 824 7291 919 392
Obežný majetok 277 491235 231280 005230 108247 547
Obrat obežného majetku 0,57030,62970,48230,78630,7613
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00000,5444
Odpisy 165 294127 472165 986214 8340,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 82 64763 73682 993107 4170,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 82 64763 73682 993107 4170,0000
Osobné náklady 11 9125 46115 65318 3950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 697,001 0281 1521 6479 172
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000151,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 59 39183 11893 69190 2450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 113 522125 905122 513145 7091 667
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000081,660,3684
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,2714,264,123,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,28720,58580,35500,27830,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 79813 73511 1959 58411 007
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70700,61890,55290,46300,4665
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -32,08-27 956-31,714 641-210,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 158,912,252 979-10,15221,91
Pridaná hodnota 50 89077 87264 48764 91650 735
Primárna platobná neschopnosť 4,306,058,379,420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,403,014,113,3949,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,403,014,113,3949,07
Služby 43 66916 79915 01543 12530 909
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 850 2931 892 2742 024 0042 054 8382 169 084
Spotreba materiálu… 63 69953 54955 68272 994100 656
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 67 44815 26313 42413 1460,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 158 258148 136135 045180 928188 465
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00007 766
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 158 258148 136135 045180 928180 699
Účtovný cash flow 45 44954,0047 661-335,007 767
Úročený dlh 67 44815 26313 42413 1460,0000
Úrokové krytie -176,66-64,29-2 656-2 07948,63
Vlastné imanie 1 457 8251 509 5971 511 1641 554 6371 635 686
Všetky záväzky 392 468382 677512 840500 201533 398
Výsledok hospodárenia -49 829-515,00-41 345-67 11610 870
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -49 829-515,00-41 345-67 11610 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51 772-1 567-43 473-69 1251 667
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 567-43 473-69 125-11 9236 177
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -50 812-1 567-42 513-68 6451 667
Zásoby 0,00000,00000,00000,000011 324
Záväzky 392 468382 677512 840500 201533 398
Záväzky z obchodného styku 59 39183 11893 69190 2450,0000
Zisk pred zdanením -50 812-1 567-42 513-68 6451 667
Zmena EBIT 32,750,03630,61945,770,0986