POLYSAN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 02232 67452 195211 273263 426
Bežná likvidita III. stupeň 29,126,449,098,2253,49
Časové rozlíšenie aktív 354,00445,00469,00463,00225,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1477-0,01710,0435-2,343,11
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -37,05-0,51411,17-22,3747,05
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,26-1,68-2,22-8,35-11,90
Celkové tržby 13 50219 38919 66427 69914 194
Celkový dlh 67 70680 58995 090240 000287 587
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 705-12 134-13 455-11 591-78 870
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4272-0,2589-0,7205-0,1648-0,4976
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 70512 63413 45511 59178 870
Čistý cash flow -7 929-821,001 864-67 27975 038
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 768-5 020-13 208-3 606-6 103
Čistý zisk -5 768-5 020-14 168-4 566-7 063
Čistý zisk v minulom roku -5 020-14 168-4 566-7 063-15 990
Cudzie zdroje 53 68447 91542 89528 72724 161
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,191,945,38190,52151,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,081,940,5754190,52151,77
Doba obratu aktív 379,06615,09968,843 2616 774
Doba obratu pohľadávok 23,191,945,38190,52151,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,7930,0629,6646,4241,02
EBIT v minulom roku -5 020-13 208-3 606-6 103-10 530
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 768-5 020-13 208-3 606-6 103
EBITDA 17 10532 05839 68042 08127 943
EBITDA marža 1,271,652,021,521,97
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 10532 05839 68042 08127 943
Finančná páka -0,2612-0,6819-1,22-7,35-10,90
Finančné účty 4 70512 63413 45511 59178 870
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,831,470,82180,13600,0917
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,83-1,47-0,8218-0,1360-0,0917
Hrubá marža 0,58840,80830,68440,59700,6623
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 00631 96039 59748 89727 741
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000500,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 858,00103,00290,0012 3455 902
Krátkodobé záväzky 214,001 5971 5983 0081 595
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00004 500
Náklady na predaný tovar 5 5583 7166 2067 1154 794
Neobežný majetok 7 79019 17737 666186 559178 114
Obežný majetok 5 87813 05214 06024 25185 087
Obrat aktív 0,96290,59340,37670,11190,0539
Obrat neobežného majetku 1,731,010,52210,12680,0797
Obrat obežného majetku 2,301,491,400,97530,1668
Odpisy 22 77436 98056 85453 90439 154
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 38718 49028 42726 95219 577
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 38718 49028 42726 95219 577
Ostatné náklady na finančnú činnosť 99,0098,0083,00184,00202,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 214,00505,00527,00400,00407,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 00631 96042 68649 33832 091
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,5872-0,04230,0948-2,435,29
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,5872-0,04230,0948-2,845,29
Pohľadávky z obchodného styku 595,00103,0031,0012 3455 902
Pohotová likvidita II. stupeň 27,656,298,898,1153,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,77-58,3623,01-0,42700,3220
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,832,471,821,141,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,26-1,68-2,22-8,35-11,90
Pridaná hodnota 7 94415 67313 45816 5369 400
Primárna platobná neschopnosť 0,35974,9017,000,03240,0690
Rýchla likvidita I. stupeň 21,996,028,423,8549,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,962,512,405,7010,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,962,512,405,7010,29
Služby 2 6651 6472 6284 6232 040
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 02232 67452 195211 273263 426
Spotreba materiálu… 2 8932 0693 5782 4922 754
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000500,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 50219 38919 66427 15114 194
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00003 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 50219 38919 66423 65114 194
Účtovný cash flow -7 929-821,001 864-67 27975 038
Úročený dlh 0,0000500,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -53 684-47 915-42 895-28 727-24 161
Všetky záväzky 67 70680 58995 090240 000287 587
Výsledok hospodárenia -5 669-4 922-17 174-8 323-11 211
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 669-4 922-17 174-8 323-11 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 768-5 020-14 168-4 566-7 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 020-14 168-4 566-7 063-15 990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 768-5 020-13 208-3 606-6 103
Zásoby 315,00315,00315,00315,00315,00
Záväzky 67 70680 58995 090240 000287 587
Záväzky z obchodného styku 214,00505,00527,00400,00407,00
Zisk pred zdanením -5 768-5 020-13 208-3 606-6 103
Zmena EBIT 1,150,38013,660,59090,5796