Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Prevádzkovanie skládok uhlia
Merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových
Výroba, predaj a oprava strojových zariadení
Rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
Odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
Výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Zámočníctvo
Prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú..
Prevádzkovanie biliardových stolov
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu..
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení..
Obsluha technologických zariadení
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
Výkon bezpečnostnotechnickej služby
Nedeštruktívna defektoskopia
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - zamestnancov a vedúcich zamestnancov,..
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov
Výstavníctvo
Oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
Upratovacie a čistiace služby
Prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho..
Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného..
Prenájom hnuteľných vecí
Verejné obstarávanie
Výroba vyhradených technických zariadení elektrických
Výroba drevoštiepky
Správa registratúry
Skladovanie
Prevádzkovanie výdajne stravy
Administratívne služby
Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
Technik a špecialista požiarnej ochrany
Vedenie účtovníctva
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
Masérske služby
Prevádzkovanie sauny
Spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
Reklamné činnosti
Údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
Poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
Správa nehnuteľností
Stolárstvo
Ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy * * *
Počítačové služby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Výroba píliarská a impregnácia dreva
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Prevádzkovanie bazénu
Pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Výkon trhacích prác
Banské záchranárske práce
Veľkoobchod s pevnými palivami
Kovoobrábanie
Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Geodetické a kartografické práce
Fyzikálno-chemické skúšky uhlia
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia
Manažérska činnosť
Hotely s možnosťou stravovania
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností
Sprostredkovanie obchodu
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Prípravné práce pre stavbu
Demolácia a zemné práce
Opravy požiarnej techniky
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov)
Zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú..