MÝTO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00000,00001 163 9821 218 5371 429 055
Celkové tržby 0,00000,000068 49232 0810,0000
Celkový dlh 0,00000,0000232 645289 722336 301
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000513,00-1 3515 514
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00001 1065 5683 086
Čistý cash flow 0,00000,0000-4 4622 6063 086
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00003 482-3 748-166 097
Čistý zisk 0,00000,00002 522-4 228-167 753
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000-4 228-167 711-220 326
Cudzie zdroje 0,00000,0000-931 337-928 815-1 092 754
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000323,35690,34695,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000249,37532,40536,54
Doba obratu aktív 0,00000,00006 20313 86416 386
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000323,35690,34695,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000011 139
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00001 2273 2393 308
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-3 748-166 970-217 427
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00003 482-3 748-166 097
EBITDA 0,00000,0000106 74145 15120 654
EBITDA marža 0,00000,00001,561,410,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000106 74145 15120 654
Finančná páka 0,00000,00001,251,311,31
Finančné účty 0,00000,00001 1065 5683 086
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,0000-0,8001-0,7622-0,7647
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,00000,80010,76220,7647
Hrubá marža 0,00000,00000,84550,70600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000103 66845 06228 741
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00001 6194 2178 600
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000060 67660 67660 683
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000230 226284 705288 514
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000012,47
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 656
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000261,002 899
Náklady na predaný tovar 0,00000,000010 5819 4319 454
Neobežný majetok 0,00000,00001 102 2001 152 2931 365 286
Obežný majetok 0,00000,000061 78266 24463 769
Obrat obežného majetku 0,00000,00001,110,48430,4992
Odpisy 0,00000,0000100 18648 810194 838
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000050 09324 405194 838
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000050 09324 4050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00003 07389,00205,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00008 292
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00008 9538 9530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000102 70844 58227 085
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,57800,46400,1149
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000046 79446 79446 794
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000208,73-356,41-354,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00001,86
Pridaná hodnota 0,00000,000057 91122 65022 379
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00002,186,4216,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00002,186,4216,28
Služby 0,00000,000010 3579 032766,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,00001 163 9821 218 5371 429 055
Spotreba materiálu… 0,00000,0000224,00399,008 688
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 6194 2178 600
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000068 49232 08131 833
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000068 49232 08131 833
Účtovný cash flow 0,00000,0000-4 4622 6063 086
Úročený dlh 0,00000,00001 6194 2178 600
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-100,30
Vlastné imanie 0,00000,0000931 337928 8151 092 754
Všetky záväzky 0,00000,0000232 645289 722336 301
Výsledok hospodárenia 0,00000,00006 555-3 659-174 184
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00006 555-3 659-174 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00002 522-4 228-167 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000-4 228-167 711-220 326
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00003 482-3 748-167 753
Záväzky 0,00000,0000232 645289 722336 301
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00008 9538 9530,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00003 482-3 748-167 753
Zmena EBIT 0,00000,0000-0,92900,02240,7639