INVESTFINANCE Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 48 410 03054 606 62957 201 81449 794 57327 465 703
Bankové úvery 45 149 52151 574 20153 982 86946 320 24125 000 000
Bežná likvidita III. stupeň 57,87591,160,03860,03630,0600
Bežné bankové úvery 0,00000,000053 982 86946 320 24125 000 000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,59-5,02-2,35-17,5250,49
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,0217,0316,7914,8230,45
Celkové tržby 153 4600,00000,00000,0000345 663
Celkový dlh 45 187 46151 578 59453 987 31046 646 22326 592 463
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 45 078 89451 563 30253 951 41946 597 89126 428 308
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,270,00000,00000,0000-0,2487
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70 62710 89931 45041 192161 027
Čistý cash flow 59 728-20 551-9 742-119 835157 919
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 187 4311 778 2691 944 4491 762 941227 961
Čistý zisk 194 534-182 53862 22475 110-85 983
Čistý zisk v minulom roku -182 53862 22475 110-85 983-4 517
Cudzie zdroje -3 222 569-3 028 035-3 214 504-3 148 350-873 240
Daň z príjmov 35 1590,00008 9726 1592 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00008 9726 1592 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 35 1590,00008 9726 1592 880
Dlhodobé bankové úvery 45 149 52151 574 2010,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 45 149 52151 574 2010,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5 0130,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 115 1420,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 5 0130,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,530,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 778 2691 944 4491 762 941227 961232 757
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 187 4311 778 2691 944 4491 762 941227 961
EBITDA 113 563-12 944-7 828-23 894-3 691
EBITDA marža 0,74000,00000,00000,0000-0,0107
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 113 563-12 944-7 828-23 894-3 691
Finančná páka 15,0218,0317,7915,8231,45
Finančné účty 70 62710 89931 45041 192161 027
Hrubá marža 0,74010,00000,00000,0000-0,0105
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 56 580-195 940-32 781-66 798-118 509
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000318 8421 589 335
Krátkodobé pohľadávky 2 107 6932 408 7072 053 7731 653 9811 434 797
Krátkodobé záväzky 37 6404 0934 1416 8403 128
Nákladové úroky 1 957 7381 960 8071 873 2531 681 672311 064
Nákladové úroky v minulom roku 1 960 8071 873 2531 681 672311 064234 394
Náklady na predaný tovar 39 88712 8667 76223 8823 617
Neobežný majetok 19 827 36426 323 98828 991 76421 472 958214 424
Obežný majetok 28 582 66628 282 64128 210 05028 321 61527 251 279
Ostatné náklady na finančnú činnosť 56 983182 99624 95342 904114 818
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 0004 0934 141683,00248,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 194 534-182 53862 22475 110-85 983
Pohotová likvidita II. stupeň 57,87591,160,03860,03630,0600
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -53,95147,34329,9626,27-5,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0305-0,0105-0,0052-0,07130,5077
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,93260,94450,94370,93660,9681
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93340,94450,94380,93680,9682
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,0217,0316,7914,8230,45
Pridaná hodnota 113 573-12 866-7 762-23 882-3 617
Rýchla likvidita I. stupeň 1,882,660,00060,00090,0061
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 397,91-3 985-6 897-1 952-7 205
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 397,91-3 985-6 897-1 952-7 205
Služby 39 88712 8667 76223 8823 617
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 48 410 03054 606 62957 201 81449 794 57327 465 703
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 149 52151 574 20153 982 86946 639 08326 589 335
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 210 52228 265 41227 938 07526 705 2650,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27 057 06228 265 41227 938 07526 705 2650,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 153 4600,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 59 728-20 551-9 742-119 835157 919
Úročený dlh 45 149 52151 574 20153 982 86946 639 08326 589 335
Úrokové krytie 1,120,90691,041,050,7328
Vlastné imanie 3 222 5693 028 0353 214 5043 148 350873 240
Všetky záväzky 45 187 46151 578 59453 987 31046 646 22326 592 463
Výsledok hospodárenia 113 563-12 944-7 828-23 894-3 691
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 113 563-12 944-7 828-23 894-3 691
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 194 534-182 53862 22475 110-85 983
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -182 53862 22475 110-85 983-4 517
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 229 693-182 53871 19681 269-83 103
Záväzky 45 187 46151 578 59453 987 31046 646 22326 592 463
Záväzky z obchodného styku 4 0004 0934 141683,00248,00
Zisk pred zdanením 229 693-182 53871 19681 269-83 103
Zmena EBIT 1,230,91451,107,730,9794
Účtovné závierky