Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 338 635 3371 401 288 5441 464 770 3821 506 879 9281 550 192 356
Aktivácia 2 734 5972 171 8931 931 9862 044 1552 282 827
Bankové úvery 3 1503 2011 603420,901 399
Bežná likvidita III. stupeň 2,642,449,1110,5710,95
Bežné bankové úvery 3 1503 2011 603420,901 399
Časové rozlíšenie aktív 2 378 9323 895 0013 751 2482 399 9643 048 970
Časové rozlíšenie pasív 112 932 145117 181 043112 324 750101 076 23292 480 351
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,614,734,925,165,50
Celkové tržby 139 166 835141 441 775141 094 922130 722 618198 378 861
Celkový dlh 1 007 304 0571 060 019 7311 124 169 7201 177 729 1061 233 367 520
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -212 931 314-218 863 642-215 186 022-206 931 195-205 887 757
Čistá hodnota zákazky 0,0000499 6740,00000,000011 179 032
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 212 934 464218 866 843215 187 625206 931 616205 889 156
Čistý cash flow -5 932 3793 679 2188 256 0091 042 4605 643 126
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 417 6086 706 66311 838 27018 372 82323 259 856
Čistý zisk 4 605 3263 893 0937 701 16812 902 62014 195 930
Čistý zisk v minulom roku 3 893 0937 701 16812 902 62014 195 93012 060 124
Cudzie zdroje -218 399 135-224 087 770-228 275 912-228 074 590-224 344 485
Daň z príjmov 2 812 2822 813 5704 137 1025 470 2039 063 923
Daň z príjmov v minulom roku 2 813 5704 137 1025 470 2039 063 9238 857 339
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 812 2822 813 5704 137 1025 470 2039 063 923
Dlhodobé pohľadávky 740 347 927801 402 3653 385 3783 938 9153 938 813
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 9671 73014 84611 3519 027
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 129,06125,7197,4282,1256,44
Doba obratu aktív 22 23322 91522 22616 56912 957
Doba obratu pohľadávok 14 26314 83514 89711 3949 060
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 231,29298,12291,22182,34212,15
EBIT v minulom roku 6 706 66311 838 27018 372 82323 259 85320 917 504
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 417 6086 706 66311 838 27018 372 82323 259 856
EBITDA 53 780 33151 849 13151 529 52553 694 63055 825 743
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 780 33151 849 13151 529 52553 694 63055 825 743
Finančná páka 6,136,256,426,616,91
Finančné účty 212 934 464218 866 843215 187 625206 931 616205 889 156
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 49 499 67848 276 82952 862 21554 065 06057 896 303
Krátkodobé pohľadávky 118 434 148105 774 010978 358 5311 032 359 7281 079 961 465
Krátkodobé záväzky 13 925 85618 230 00919 192 29816 583 88825 382 293
Krytie dlhovej služby 0,47620,44250,45880,53120,6037
Materiál 1 365 5581 413 6211 350 3211 457 7231 538 035
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000041,00
Náklady na predaný tovar 65 296 39073 647 23743 096 91937 271 32242 698 540
Neobežný majetok 263 153 502269 915 662262 715 982259 757 101255 815 572
Obežný majetok 1 073 102 9031 127 477 8811 198 303 1521 244 722 8641 291 327 814
Odpisy 42 301 29541 459 81040 646 13236 313 84534 371 078
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 872 23918 159 56218 086 65915 502 22914 341 655
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 429 05623 300 24822 559 47320 811 61620 029 423
Osobné náklady 32 573 42629 615 51226 578 66527 127 76924 358 202
Ostatné náklady na finančnú činnosť 42 818 71547 107 7241 5941 93221 944
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 38 468 34042 848 2260,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 101 27913 258 26315 015 50413 333 42610 755 375
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 906 62145 352 90348 347 30049 216 46648 567 008
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,7519-0,5770-1,40-6,6623,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,33-1,73-0,7165-0,15020,0419
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,5786-0,7222-0,2833-0,06420,0174
Pohľadávky z obchodného styku 7 770 5497 687 3046 420 3137 468 8166 752 487
Pohotová likvidita II. stupeň 2,632,439,1010,5510,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 36,81-60,91-27,65-218,78-39,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00001 881 042
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75250,75650,76750,78160,7956
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,614,734,925,165,50
Pridaná hodnota -43 319 481-51 327 250-19 042 604-4 075 1451 019 475
Primárna platobná neschopnosť 1,191,862,441,813,30
Rýchla likvidita I. stupeň 1,681,621,641,761,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,7320,4421,8221,9322,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,7320,4421,8221,9322,09
Služby 58 867 24568 975 90138 358 38331 339 54636 875 981
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 338 635 3371 401 288 5441 464 770 3821 506 879 9281 550 192 356
Spotreba materiálu… 9 163 7426 843 2296 670 5227 975 9318 105 386
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 1503 2011 603420,901 399
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 734 5972 171 8930,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 011 77022 663 58524 721 45733 382 35844 715 597
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 34 861343 598667 142186 1811 046 252
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 976 90922 319 98724 054 31533 196 17743 669 345
Účtovný cash flow -5 932 3793 679 2188 256 0091 042 4605 643 126
Úročený dlh 3 1503 2011 603420,901 399
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00007 753 285
Vlastné imanie 218 399 135224 087 770228 275 912228 074 590224 344 485
Všetky záväzky 1 007 304 0571 060 019 7311 124 169 7201 177 729 1061 233 367 520
Výnosy budúcich období dlhodobé 93 132 40699 741 40699 974 72691 677 27285 306 414
Výnosy budúcich období krátkodobé 19 799 22117 438 69512 349 4639 398 5907 173 538
Výsledok hospodárenia 11 513 89710 732 91911 550 53517 566 12522 431 607
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 513 89710 732 91911 550 53517 566 12522 431 607
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 605 3263 893 0937 701 16812 902 62014 195 930
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 893 0937 701 16812 902 62014 195 93012 060 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 417 6086 706 66311 838 27018 372 82323 259 853
Zásoby 1 365 5581 413 6211 350 3211 457 7231 538 035
Záväzky 1 007 304 0571 060 019 7311 124 169 7201 177 729 1061 233 367 520
Záväzky z obchodného styku 9 254 07414 264 39215 639 42913 498 45122 306 968
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 152 795506 455623 925165 025372 561
Zisk pred zdanením 7 417 6086 706 66311 838 27018 372 82323 259 853
Zmena EBIT 1,110,56650,64430,78991,11
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000840,3469 310
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Projektovanie stavieb
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výkon činnosti stavebného dozoru
Výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického..
Počítačové služby
Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných..
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Technik požiarnej ochrany
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Administratívne služby
Správa bytového alebo nebytového fondu
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Výroba betónových a maltových zmesí
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie..
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Výroba vláknobetónových kontajnerov
Bezpečnostnotechnické služby
Špecialista požiarnej ochrany
Výroba a predaj demineralizovanej vody
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov..