SVV, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 90915 997163 652468 158802 207
Bežná likvidita III. stupeň 0,04080,05392,593,153,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03660,05153,86-3,68-0,2101
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,04-1,060,63000,47370,5204
Celkové tržby 5 00025 0031 5042 3461 232 236
Celkový dlh 291 890296 89063 252150 478274 568
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 693-15 28148 857134 521189 184
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,18240,7482-11,49-12,34-0,7367
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 69315 28111 3596 89528 732
Čistý cash flow 10 69315 28111 359-21 837-3 048
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 912,0018 708-16 175-27 173-901 939
Čistý zisk 912,0018 708-17 280-28 959-907 780
Čistý zisk v minulom roku 18 708-17 280-28 959-907 780-777 918
Cudzie zdroje 279 981280 893-100 400-317 680-527 639
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,002 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,002 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,002 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,7710,450,0000200 031548,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,243,710,0000199 886548,38
Doba obratu aktív 869,36233,560,0000205 135577,16
Doba obratu pohľadávok 88,7710,450,0000200 031548,76
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00007 62138,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21 3014 3330,00002 59810,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00006 19130,73
EBIT v minulom roku 18 708-16 175-27 173-901 939-770 084
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 912,0018 708-16 175-27 173-901 939
EBITDA 990,0018 936-11 779-13 670-551 709
EBITDA marža 0,19800,7573-7,83-5,83-0,4477
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 990,0018 936-11 779-13 670-551 709
Finančná páka -0,0425-0,05701,631,471,52
Finančné účty 10 69315 28111 3596 89528 732
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 23,5117,56-0,6135-0,6786-0,6577
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -23,51-17,560,61350,67860,6577
Hrubá marža 0,19800,7635-7,81-7,42-0,4643
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 912,0018 708-10 415-15 2121 724 644
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 24,5018,550,01800,01270,0181
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000060 216141 416217 916
Krátkodobé pohľadávky 1 216716,00152 198456 509762 740
Krátkodobé záväzky 291 799296 7992 9455 93014 506
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 7991 7991 8830,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-81,23-16,55-186,33
Nákladové úroky 0,00000,0000145,00826,002 961
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000145,00826,002 9614 954
Náklady na predaný tovar 4 0105 91011 75118 2431 079 406
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000284,00137 604
Neobežný majetok 0,00000,000095,004 75410 735
Obežný majetok 11 90915 997163 557463 404791 472
Obrat aktív 0,41991,560,00000,00180,6324
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,175247,26
Obrat obežného majetku 0,41991,560,00000,00180,6410
Odpisy 0,00000,00003 44111 962277 988
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00003 4415 981138 994
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00005 981138 994
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,0000169 037
Ostatné náklady na finančnú činnosť 78,00228,001 0121 5423 647
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000176,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00004 81711 585
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 912,0018 708-13 839-16 997-629 792
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0033-0,0666-0,1076-0,0631-1,22
Podiel EBIT k aktívam 0,07661,17-0,0988-0,0580-1,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,07661,17-0,0988-0,0580-1,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0033-0,0666-0,1006-0,0588-1,15
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89790,95520,06940,01470,0358
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,140,61127,55-9,31-0,0025
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-61,30-4,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-3,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-3,41-1,46-1,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,140,61120,0000-26,21-0,0060
Pohľadávky z obchodného styku 1 154254,00152 136456 178762 214
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04080,05392,593,153,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,1818,38-8,8414,55173,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000078,34-26,44-1,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 24,5118,560,38650,32140,3423
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,04-1,060,63000,47370,5204
Pridaná hodnota 990,0019 090-11 751-17 410-572 081
Primárna platobná neschopnosť 1,567,080,01240,01060,0152
Rentabilita aktív, ROA 0,07661,17-0,1056-0,0619-1,13
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0033-0,0666-0,1721-0,0912-1,72
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 294,8415,68-5,37-11,01-0,4977
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 294,8415,68-5,37-11,01-0,4977
Služby 4 0105 9105 56615 984113 443
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 90915 997163 652468 158802 207
Spotreba materiálu… 0,00000,00006 1851 975320 024
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000060 216141 416217 916
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 00025 0001 100833,001 647 325
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 1000,00001 140 000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000162 540
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 00025 0000,0000833,00344 785
Účtovný cash flow 10 69315 28111 359-21 837-3 048
Úročený dlh 0,00000,000060 216141 416217 916
Úrokové krytie 0,00000,0000-111,55-32,90-304,61
Vlastné imanie -279 981-280 893100 400317 680527 639
Všetky záväzky 291 890296 89063 252150 478274 568
Výsledok hospodárenia 990,0018 936-15 339-25 632-898 289
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 990,0018 936-15 339-25 632-898 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 912,0018 708-17 280-28 959-907 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 708-17 280-28 959-907 780-777 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 912,0018 708-16 320-27 999-904 900
Záväzky 291 890296 89063 252150 478274 568
Záväzky z obchodného styku 1 7991 7991 8834 81711 585
Zisk pred zdanením 912,0018 708-16 320-27 999-904 900
Zmena EBIT 0,0487-1,160,59530,03011,17
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-508 335
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-508 335
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 2190,00001 208 592