IP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2017201620152013
Aktíva 1 001 8221 117 0150,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,000024 1530,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,53-46,680,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 80,59131,890,00000,0000
Celkové tržby 348 341300 2740,00000,0000
Celkový dlh 989 5441 084 6380,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -274 444-391 4390,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 274 444391 4390,00000,0000
Čistý cash flow -116 995383 9270,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 1343 0120,00000,0000
Čistý zisk 4 0562 3500,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 3505 0100,00000,0000
Cudzie zdroje -12 278-8 2240,00000,0000
Daň z príjmov 1 078662,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 662,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 078662,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,862,250,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00002,250,00000,0000
Doba obratu aktív 1 9672 1280,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 5,862,250,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 9332 0570,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 0125 0100,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 1343 0120,00000,0000
EBITDA 5 511147 0820,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 511147 0820,00000,0000
Finančná páka 81,59135,820,00000,0000
Finančné účty 274 444391 4390,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 134146 4310,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98270,96670,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 9851 1830,00000,0000
Krátkodobé záväzky 984 5301 079 8020,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00006,090,00000,0000
Náklady na predaný tovar 246 022188 4460,00000,0000
Neobežný majetok 724 393724 3930,00000,0000
Obežný majetok 277 429392 6220,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,67020,48790,00000,0000
Odpisy 0,0000143 4200,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000071 7100,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000071 7100,00000,0000
Osobné náklady 42 97136 2600,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 377,00651,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 3693 6610,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 056145 7700,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,715011,570,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,33591,280,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,400,08640,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,400,01740,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,62932,000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 1830,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98770,97100,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 80,59131,890,00000,0000
Pridaná hodnota -60 0993 1330,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00003,090,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 179,567,370,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 179,567,370,00000,0000
Služby 244 009186 8560,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 001 8221 117 0150,00000,0000
Spotreba materiálu… 2 0131 5900,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 185 923191 5790,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 185 923191 5790,00000,0000
Účtovný cash flow -116 995383 9270,00000,0000
Vlastné imanie 12 2788 2240,00000,0000
Všetky záväzky 989 5441 084 6380,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000024 1530,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 5113 6620,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 5113 6620,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 0562 3500,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 3505 0100,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 1343 0120,00000,0000
Záväzky 989 5441 084 6380,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 10 3693 6610,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 1343 0120,00000,0000
Zmena EBIT 1,700,60120,00000,0000