Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 099 9331 274 2692 650 842655 553714 841
Bankové úvery 0,00000,00000,000039 61940 009
Bežná likvidita III. stupeň 5,976,383,200,09550,1871
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000039 61940 009
Časové rozlíšenie aktív 9 2945 2783 9352 7152 869
Časové rozlíšenie pasív 38 24668 45338 1500,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,48451,16-1,11-0,00520,0216
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -15,32-19,903,270,0013-0,0049
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03550,06190,34545,515,75
Celkové tržby 80 80198 3514 476 730608 994584 718
Celkový dlh 36 37470 306670 753554 852608 905
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -354 060-850 825-2 165 43755 70356 619
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,36-1,080,4292-0,00860,0263
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 354 060850 8252 165 4371 9161 390
Čistý cash flow -496 765-1 314 6122 163 521526,00-2 284
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -119 560-113 3192 436 941-583,009 050
Čistý zisk -110 197-106 4291 921 202-5 23515 363
Čistý zisk v minulom roku -106 4291 921 202-5 23515 363-58 739
Cudzie zdroje -1 025 313-1 135 510-1 941 939-100 701-105 936
Daň z príjmov -9 363-6 890513 3962 021-9 295
Daň z príjmov v minulom roku -6 890513 3962 021-9 295-1 695
Daň z príjmov z bežnej činnosti -9 363-6 890513 3962 021-9 295
Dlhodobé pohľadávky 19 55810 0392 3790,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 600,9313,5865,3827,4264,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,25713,261,565,8516,90
Doba obratu aktív 11 31011 4912 618473,76515,57
Doba obratu pohľadávok 802,04104,1167,7327,4264,60
Doba obratu zásob 0,00000,000016,1897,14173,23
Doba splácania záväzkov 0,00000,000068 98722 96721 685
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 333,34595,78652,47293,53334,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 5811 7012 643
EBIT v minulom roku -113 3192 436 941-583,009 050-57 235
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -119 560-113 3192 436 941-583,009 050
EBITDA -27 591-30 237-953 94955 41464 745
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -27 591-30 237-953 94955 41464 745
Efektívna daňová sadzba 0,07830,06080,2109-0,6288-1,53
Finančná páka 1,071,121,376,516,75
Finančné účty 354 060850 8252 165 4371 9161 390
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9322-0,8911-0,7326-0,1536-0,1482
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93220,89110,73260,15360,1482
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -28 049-28 7957 148 72952 74562 486
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02950,05180,24930,61960,6479
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000018 00018 000
Krátkodobé pohľadávky 58 4421 50666 21537 94189 562
Krátkodobé záväzky 32 41866 070660 760406 163463 175
Krytie dlhovej služby -0,7214-0,4417-23,5621,0621,71
Materiál 0,00000,0000155,00525,00478,00
Nákladové úroky 0,00000,00002 3432 6312 982
Nákladové úroky v minulom roku 0,00002 3432 6312 9823 199
Náklady na predaný tovar 60 74952 4021 107 376227 864229 704
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00003 4966 4557 796
Neobežný majetok 535 495156 246162 346611 263617 320
Obežný majetok 555 1441 112 7452 484 56141 57594 652
Obrat aktív 0,03230,03180,13940,77040,7080
Obrat neobežného majetku 0,06630,25912,280,82630,8198
Obrat obežného majetku 0,06390,03640,148812,155,35
Obrat zásob 0,00000,000022,553,762,11
Odpisy 90 10287 73257 20453 32853 436
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 05143 86628 60226 66426 718
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 45 05143 86628 60226 66426 718
Osobné náklady 80 58099 837270 867317 881286 882
Ostatné náklady na finančnú činnosť 458,00224,002 3342 6692 259
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 2401 94015 14230 08256 444
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20 095-18 6971 978 40648 09368 799
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1075-0,09370,9893-0,03310,0937
Podiel EBIT k aktívam -0,1087-0,08890,9193-0,00090,0127
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1126-0,09400,9327-0,00090,0127
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1162-0,09941,25-0,00230,0360
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32190,66770,81690,00290,0019
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,19-8,37-0,36721,151,04
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -6,15-13,370,48330,0009-0,0039
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-211,0242,9435,45
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,3134-0,1194-2,720,87200,9634
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1479-0,0636-2,250,74670,8121
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -13,99-32,485,850,0010-0,0045
Pohľadávky z obchodného styku 25,00361,001 5788 10123 436
Pohotová likvidita II. stupeň 5,976,383,200,09180,1800
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,060,8638-0,8976-191,4546,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000923,400,1999-0,7659
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03310,05520,25300,84640,8518
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03550,06190,34545,515,75
Pridaná hodnota -25 252-11 925-737 736277 193276 372
Primárna platobná neschopnosť 529,605,379,603,712,41
Rentabilita aktív, ROA -0,1002-0,08350,7248-0,00800,0215
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1075-0,09370,9893-0,05200,1450
Rýchla likvidita I. stupeň 5,016,323,100,00410,0027
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,32-2,33-0,703110,019,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,32-2,33-0,703110,019,40
Služby 44 10641 1431 007 229112 805101 079
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 099 9331 274 2692 650 842655 553714 841
Spotreba materiálu… 16 64311 25996 651108 604120 829
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000057 61958 009
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 160 56541 3104 422 146505 057506 076
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 125 0680,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000833,004 052 5060,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00008 59214 50718 678
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 49740 477361 048490 550487 398
Účtovný cash flow -496 765-1 314 6122 163 521526,00-2 284
Úročený dlh 0,00000,00000,000057 61958 009
Úrokové krytie 0,00000,00001 040-0,22163,03
Vlastné imanie 1 025 3131 135 5101 941 939100 701105 936
Všetky záväzky 36 37470 306670 753554 852608 905
Výnosy budúcich období krátkodobé 38 24668 45338 1500,00000,0000
Výsledok hospodárenia -117 693-117 1362 439 2792 08611 309
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -117 693-117 1362 439 2792 08611 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -110 197-106 4291 921 202-5 23515 363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -106 4291 921 202-5 23515 363-58 739
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -119 560-113 3192 434 598-3 2146 068
Zásoby 0,00000,0000155,001 7183 700
Záväzky 36 37470 306670 753554 852608 905
Záväzky z obchodného styku 13 2401 94015 14230 08256 444
Zisk pred zdanením -119 560-113 3192 434 598-3 2146 068
Zmena EBIT 1,06-0,0465-4 180-0,0644-0,1581
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000602 0740,00000,0000