Ing.Hofer Transport s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 37 41810 72148 47254 836872 022
Bankové úvery 9 8710,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,480,01590,28170,31150,5397
Bežné bankové úvery 9 8710,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000014 810
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000690,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0194-1,45-0,00290,1380-0,0080
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0973-1,06-0,00510,23280,0038
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,7601-1,45-1,23-1,272,91
Celkové tržby 32 88154 7390,0000280 1500,0000
Celkový dlh 16 15934 337261 301258 674648 285
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 189-270,00-34 611-35 238-1 777
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,59533,320,0000-1,290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 682,00270,0034 61135 2381 777
Čistý cash flow 412,00-34 341-627,0028 1201 777
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 57346 947-8 030-359 502-33 477
Čistý zisk 19 573181 814-8 990-360 462-36 841
Čistý zisk v minulom roku 181 814-8 990-360 462-66 425-128 395
Cudzie zdroje -21 25923 616212 829203 838-223 047
Daň z príjmov 0,0000-134 867960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku -134 867960,00960,002 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000-134 867960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 265,800,00000,000012,4570,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 257,130,00000,00000,000066,00
Doba obratu aktív 493,430,00000,0000285,76266,96
Doba obratu pohľadávok 265,800,00000,000012,4570,96
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000747,67280,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,830,00000,0000629,47142,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001,630,0000
EBIT v minulom roku 46 947-8 030-359 502-63 290-104 988
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 57346 947-8 030-359 502-33 477
EBITDA 31 06754 085-887,00-102 584135 509
EBITDA marža 0,94480,98810,0000-0,36620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 06754 085-887,00-102 584135 509
Efektívna daňová sadzba 0,0000-2,87-0,1196-0,00270,0000
Finančná páka 1,76-0,4540-0,2278-0,26903,91
Finančné účty 682,00270,0034 61135 2381 777
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,56812,204,393,72-0,2558
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,5681-2,20-4,39-3,720,2558
Hrubá marža 0,6555-0,07410,0000-0,18740,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 94553 947-1 031316 929135 093
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11323,012,552,200,5353
Krátkodobé pohľadávky 20 156244,00153,002 389231 796
Krátkodobé záväzky 4 23432 283123 420120 793466 810
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000040,28
Materiál 0,00000,00000,00000,00003 937
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003 364
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000254,0023 407
Náklady na predaný tovar 6 1254 0584 208122 551606 843
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000058 9690,0000
Neobežný majetok 16 58010 20713 70817 209619 702
Obežný majetok 20 838514,0034 76437 627237 510
Obrat aktív 0,73970,00000,00001,281,37
Obrat neobežného majetku 1,670,00000,00004,071,92
Obrat obežného majetku 1,330,00000,00001,865,02
Odpisy 10 3727 0007 0007 000155 795
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1863 5003 5003 500155 795
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 1863 5003 5003 5000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000659,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 122138,00144,00202,001 097
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 715681,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 314,00773,00645,00263,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 945188 814-1 990-353 462118 954
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6288-7,700,04221,77-0,1652
Podiel EBIT k aktívam 0,52314,38-0,1657-6,56-0,0384
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,52314,38-0,1657-6,56-0,0384
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5898-2,180,10715,45-0,0828
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01820,02520,71400,64260,0020
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0125-0,62740,00000,10040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-0,89050,9647
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-79,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,08-0,5797-0,6011-6,863,76
Pohľadávky z obchodného styku 19 4990,00000,00000,0000215 590
Pohotová likvidita II. stupeň 1,480,01590,28170,31150,5313
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -51,60-0,6877-339,447,25-125,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00000,5282
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43193,205,394,720,7434
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,7601-1,45-1,23-1,272,91
Pridaná hodnota 21 554-4 058-4 208-52 509585 420
Rentabilita aktív, ROA 0,523116,96-0,1855-6,57-0,0422
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,9207-7,700,04221,77-0,1652
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,52010,6349-294,59-2,524,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,52010,6349-294,59-2,524,78
Služby 2 7211 5131 27059 752236 715
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 41810 72148 47254 836872 022
Spotreba materiálu… 3 4042 5452 9383 830370 128
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 8710,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 6790,00000,0000279 0421 192 263
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000209 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000076 0900,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 6790,00000,0000-6 0481 192 263
Účtovný cash flow 412,00-34 341-627,0028 1201 777
Úročený dlh 9 8710,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-9,95
Vlastné imanie 21 259-23 616-212 829-203 838223 047
Všetky záväzky 16 15934 337261 301258 674648 285
Výsledok hospodárenia 20 69547 085-7 887-361 138-20 286
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 69547 085-7 887-361 138-20 286
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 573181 814-8 990-360 462-36 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 181 814-8 990-360 462-66 425-128 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 57346 947-8 030-359 502-22 497
Zásoby 0,00000,00000,00000,00003 937
Záväzky 16 15934 337261 301258 674648 285
Záväzky z obchodného styku 4 234773,00645,00263,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 9200,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 19 57346 947-8 030-359 502-22 497
Zmena EBIT 0,4169-5,850,02235,680,3189
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000460 5540,0000