VIKING, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 638 065767 653896 356258 628146 120
Aktivácia 12 53320 3387 4230,000014 775
Bežná likvidita III. stupeň 0,27570,38460,67441,300,1049
Časové rozlíšenie aktív 1 394974,00295,00428,001 057
Časové rozlíšenie pasív 0,000014,000,00000,0000374,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0071-0,00230,01950,59030,0464
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0202-0,00670,05950,73520,0335
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,52-1,79-2,48-3,96-1,46
Celkové tržby 1 039 229883 474258 7693 8200,0000
Celkový dlh 1 855 0711 734 1321 503 764346 032463 676
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -71 970-80 559-82 823-70 951-14 746
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2411-0,4064-2,01-33,840,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 71 97080 55982 82370 95114 746
Čistý cash flow -8 589-2 26411 87251 59814 746
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -205 117-311 284-494 328-125 099-321 408
Čistý zisk -250 513-359 085-520 004-129 264-325 638
Čistý zisk v minulom roku -359 085-520 004-129 264-210 2111 322 981
Cudzie zdroje 1 217 006966 493607 40887 404317 930
Daň z príjmov 3 6646 5232 145704,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 5232 145704,00-12 3470,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 6646 5232 145704,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,4910,7445,615 0188,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,4910,7441,961 6508,70
Doba obratu aktív 233,23330,601 46365 32897,90
Doba obratu pohľadávok 6,4910,7445,615 0188,70
Doba obratu zásob 2 3632 7432 1860,00001 710
Doba splácania záväzkov 38 70738 53818 6320,0000256,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 155,13146,28325,3617 728295,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 29 48432 12215 7440,00000,0000
EBIT v minulom roku -311 284-494 328-125 099-218 6091 330 367
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -205 117-311 284-494 328-125 099-321 408
EBITDA 37 552-65 978-394 772-113 626-287 488
EBITDA marža 0,0361-0,0747-1,53-29,750,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 552-65 978-394 772-113 626-287 488
Finančná páka -0,5243-0,7943-1,48-2,96-0,4596
Finančné účty 71 97080 55982 82370 95114 746
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,911,260,67760,33802,18
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,91-1,26-0,6776-0,3380-2,18
Hrubá marža 0,31010,1721-0,9164-15,950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 101-48 433-348 366-113 500-291 792
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66510,44250,22240,27143,02
Krátkodobé pohľadávky 17 74424 93327 95019 86712 984
Krátkodobé záväzky 424 403339 662199 39270 184440 561
Krytie dlhovej služby 0,8998-1,60-16,78-32,83-67,96
Materiál 25 05022 98717 70417,0017 252
Nákladové úroky 41 73241 27823 5313 4614 230
Nákladové úroky v minulom roku 41 27823 5313 4613 9497 386
Náklady na predaný tovar 676 280695 481460 80962 378613 234
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 0023 2173 9060,00003 727
Neobežný majetok 521 045637 010761 893167 36599 869
Obežný majetok 115 626129 669134 16890 83545 194
Obrat aktív 1,561,100,24960,00563,73
Obrat neobežného majetku 1,921,330,29360,00865,45
Obrat obežného majetku 8,646,541,670,015912,05
Odpisy 237 290238 056101 03211 32036 684
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 118 645119 02850 5165 66036 684
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 118 645119 02850 5165 6600,0000
Osobné náklady 389 448310 910198 89663 2900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0513 5191 194394,004 304
Ostatné záväzky z obchodného styku 73 779101 43195 81633 4760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 223-121 029-418 972-117 944-288 954
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20580,37150,85611,481,02
Podiel EBIT k aktívam -0,3215-0,4055-0,5515-0,4837-2,20
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,3215-0,4055-0,5515-0,4837-2,21
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,9600-0,7273-0,7093-0,66391,09
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,212,04-0,8388-1,040,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0083-0,00260,045913,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 80,5347,26-60,710,0000-0,1090
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,82750,4890-1,19-0,96280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,51420,2770-0,7906-0,8167-1,87
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0086-0,00270,053135,710,0271
Pohľadávky z obchodného styku 17 74424 93325 7126 53312 984
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21470,31340,55701,300,0653
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -141,69-426,9051,161,6921,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,2058-0,05480,504514,913,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,912,261,681,343,17
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,52-1,79-2,48-3,96-1,46
Pridaná hodnota 322 284152 048-237 123-60 933-68 476
Primárna platobná neschopnosť 18,2211,356,555,590,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,3926-0,4678-0,5801-0,4998-2,23
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20580,37150,85611,481,02
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16960,23720,41541,010,0334
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 49,40-26,28-3,81-3,05-1,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 49,40-26,28-3,81-3,05-1,61
Služby 370 982395 135237 18250 219337 474
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 638 065767 653896 356258 628146 120
Spotreba materiálu… 313 829317 467227 14412 159286 808
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 12 5330,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 999 364858 061247 4861 705544 758
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 800,0010 53223 800260,000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 5102 3963 1230,00003 663
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 995 054845 133220 5631 445541 095
Účtovný cash flow -8 589-2 26411 87251 59814 746
Úrokové krytie -4,92-7,54-21,01-36,15-75,98
Vlastné imanie -1 217 006-966 493-607 408-87 404-317 930
Všetky záväzky 1 855 0711 734 1321 503 764346 032463 676
Výsledok hospodárenia -200 032-307 718-492 376-124 686-324 172
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -200 032-307 718-492 376-124 686-324 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -250 513-359 085-520 004-129 264-325 638
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -359 085-520 004-129 264-210 2111 322 981
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -246 849-352 562-517 859-128 560-332 580
Zásoby 25 91224 17723 39517,0017 464
Záväzky 1 855 0711 734 1321 503 764346 032463 676
Záväzky z obchodného styku 323 271283 110168 48436 5490,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 249 492181 67972 6683 0730,0000
Zisk pred zdanením -246 849-352 562-517 859-128 560-332 580
Zmena EBIT 0,65890,62973,950,5723-0,2416
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 09414 21620 3720,00000,0000