Medina Tours s.r.o. " v konkurze"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122010
Aktíva 862 5080,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 359,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,070,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 668 8290,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 5290,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5290,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 5290,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 119 4990,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 806 3210,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 121 7830,00000,00000,0000
Finančná páka -1,070,00000,00000,0000
Finančné účty 2 5290,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,93490,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,93490,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,930,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 722 8210,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 668 5580,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 2840,00000,00000,0000
Neobežný majetok 135 2300,00000,00000,0000
Obežný majetok 726 9190,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 601 5060,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 318,830,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,930,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,070,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 862 5080,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 5290,00000,00000,0000
Vlastné imanie -806 3210,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 668 8290,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 119 4990,00000,00000,0000
Zásoby 1 5690,00000,00000,0000
Záväzky 1 668 8290,00000,00000,0000