V.K.P. a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 2 529 667192 089238 853246 5120,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,220,24760,32850,22960,0000
Časové rozlíšenie aktív 183,00827,00929,00290,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 17,002 1813 8972 4810,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0010-0,9330-1,020,96750,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,2375-13,83-22,66-13,340,0000
Celkové tržby 2 930 274243 293225 9750,00000,0000
Celkový dlh 485 492204 707245 801263 8050,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 970-8 935-22 742-19 1310,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,7027-0,0163-0,02780,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 9708 93522 74219 1310,0000
Čistý cash flow 2 035-13 807-11 05919 1310,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 523 244-2 265-4 62127 5130,0000
Čistý zisk 2 058 957-3 954-6 28827 5130,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 954-6 28815 2177 4520,0000
Cudzie zdroje -2 044 15814 79910 84519 7740,0000
Daň z príjmov 464 104960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 464 104960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5 710109,3892,0067,180,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,5979,1973,1964,720,0000
Doba obratu aktív 5 737527,30408,34404,830,0000
Doba obratu pohľadávok 5 710109,3892,0067,180,0000
Doba obratu zásob 0,000081,1174,200,00000,0000
Doba splácania záväzkov 167 63386 760232 811711,730,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 098546,15396,92427,500,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 03343 172109 9650,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 265-4 62116 9737 4520,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 523 244-2 265-4 62127 5130,0000
EBITDA -16 29536 11533 51353 2140,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 29536 11533 51353 2140,0000
Finančná páka 1,24-12,98-22,02-12,470,0000
Finančné účty 10 9708 93522 74219 1310,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,80810,07700,04540,08020,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8081-0,0770-0,0454-0,08020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 363 17835 73633 37953 0800,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,19141,040,97201,060,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 517 71739 84653 81240 9100,0000
Krátkodobé záväzky 484 068198 954232 173260 3170,0000
Krytie dlhovej služby -81,4812,417,2821,450,0000
Nákladové úroky 183,00729,00707,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 729,00707,00796,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 163 111129 184126 179133 5000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 054837,00364,000,00000,0000
Neobežný majetok 797,00142 295161 296186 1810,0000
Obežný majetok 2 528 68748 96776 62860 0410,0000
Obrat aktív 0,06360,69220,89390,90160,0000
Obrat neobežného majetku 201,930,93441,321,190,0000
Obrat obežného majetku 0,06362,722,793,700,0000
Obrat zásob 0,00004,504,920,00000,0000
Odpisy 33 80838 00238 00224 0850,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 90419 00119 00124 0850,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 90419 00119 0010,00000,0000
Osobné náklady 52 93862 66158 7910,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 527,00379,00139,00134,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00005,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 53399 000109 6640,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 092 76534 04831 71451 5980,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,010,26720,5798-1,390,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,9975-0,0118-0,01930,11160,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,9975-0,0119-0,01970,11270,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,230,2504-1,66-1,690,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -24,4016,580,67330,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -2,064,52239,900,66490,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,04100,06031,490,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,02500,03760,90223,690,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 55128 84642 81239 4100,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,220,24660,32820,22960,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 005-1,07-0,98061,030,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,12-18,94-15,640,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,19191,071,031,070,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,2375-13,83-22,66-13,340,0000
Pridaná hodnota -2 1703 78087 32288 7600,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,623,432,560,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,8139-0,0206-0,02630,11160,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,010,26720,5798-1,390,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,795,677,334,960,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,795,677,334,960,0000
Služby 130 80386 52079 54275 7150,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 529 667192 089238 853246 5120,0000
Spotreba materiálu… 31 25441 82746 27357 7850,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 850 941132 964213 501222 2600,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 690 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 6341 480692,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 159 307131 484212 809222 2600,0000
Účtovný cash flow 2 035-13 807-11 05919 1310,0000
Úrokové krytie 13 788-3,11-6,540,00000,0000
Vlastné imanie 2 044 158-14 799-10 845-19 7740,0000
Všetky záväzky 485 492204 707245 801263 8050,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 17,002 1813 8972 4810,0000
Výsledok hospodárenia 2 515 303-1 887-4 48929 1290,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 515 303-1 887-4 48929 1290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 058 957-3 954-6 28827 5130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 954-6 28815 2177 4520,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 523 061-2 994-5 32827 5130,0000
Zásoby 0,0000186,0074,000,00000,0000
Záväzky 485 492204 707245 801263 8050,0000
Záväzky z obchodného styku 14 53399 000109 6640,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 523 061-2 994-5 32827 5130,0000
Zmena EBIT -1 1140,4902-0,27233,690,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 124 5940,00000,00000,00000,0000