SARPO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 370 596438 360470 287762 910650 472
Bežná likvidita III. stupeň 2,541,643,766,476,12
Časové rozlíšenie aktív 531,00383,00730,001 2003 266
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00002,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,13540,03710,7058-0,2622-0,2511
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,31-0,1536-6,112,562,60
Celkové tržby 46 73467 08467 266735 642399 956
Celkový dlh 35 34085 63549 58472 97365 360
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -78 489-123 899-136 986-433 919-253 022
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3738-0,1244-0,56700,14250,0222
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 78 489123 899136 986433 919253 022
Čistý cash flow -45 410-13 087-296 933180 897146 930
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 462-8 337-37 168128 86211 749
Čistý zisk -17 469-8 347-38 138104 8258 868
Čistý zisk v minulom roku -8 347-38 138104 8258 868-40 516
Cudzie zdroje -335 256-352 725-420 701-689 937-585 112
Daň z príjmov 7,0010,00970,0024 0372 881
Daň z príjmov v minulom roku 10,00970,0024 0372 881960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7,0010,00970,0024 0372 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,29101,38293,0111,9582,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,2958,37130,7610,9956,70
Doba obratu aktív 2 9032 9053 052392,69602,24
Doba obratu pohľadávok 73,29101,38293,0111,9582,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 272,18564,63315,3636,4452,39
EBIT v minulom roku -8 337-37 168128 86211 749-39 556
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 462-8 337-37 168128 86211 749
EBITDA 15 73022 669-3 326136 85335 037
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 73022 669-3 326136 85335 037
Finančná páka 1,111,241,121,111,11
Finančné účty 78 489123 899136 986433 919253 022
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9046-0,8046-0,8946-0,9043-0,8995
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90460,80460,89460,90430,8995
Hrubá marža 0,65440,52080,56360,35260,4114
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 64246 153-2 464186 11746 367
Krátkodobé pohľadávky 9 35615 29945 14623 22689 137
Krátkodobé záväzky 34 74785 20548 58970 80156 587
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-1 6630,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 078
Náklady na predaný tovar 16 01520 14518 328449 714229 700
Neobežný majetok 262 160278 730287 425304 565303 969
Obežný majetok 107 905159 247182 132457 145343 237
Obrat aktív 0,12570,12570,11960,92950,6061
Obrat neobežného majetku 0,17770,19760,19572,331,30
Obrat obežného majetku 0,43180,34590,30881,551,15
Odpisy 33 14034 17234 28032 51625 808
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 57017 08617 14016 25812 904
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 57017 08617 14016 25812 904
Osobné náklady 23 29621 50250 275126 702129 983
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0092,00138,0070,0072,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 2402 1593 91716 11420 352
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 67125 825-3 858137 34134 676
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21180,28260,29130,56880,3890
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76180,61551,330,48840,7900
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,9717-0,1951-4,410,24590,3674
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,620,75412,051,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54190,62750,44831,631,06
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,9745-0,2376-5,280,25510,3727
Pohľadávky z obchodného styku 9 3568 80920 14721 35961 237
Pohotová likvidita II. stupeň 2,541,643,766,476,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,3826,951,42-3,81-3,98
Pridaná hodnota 30 58134 93537 910259 403164 534
Primárna platobná neschopnosť 0,23940,24510,19440,75440,3323
Rýchla likvidita I. stupeň 2,261,452,826,134,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,253,78-14,910,53321,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,253,78-14,910,53321,87
Služby 10 85015 65911 502396 231102 690
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 370 596438 360470 287762 910650 472
Spotreba materiálu… 5 1654 4866 82653 483127 010
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 59666 86856 738733 784399 935
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000011 788500,0024 6675 701
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 59655 08056 238709 117394 234
Účtovný cash flow -45 410-13 087-296 933180 897146 930
Vlastné imanie 335 256352 725420 701689 937585 112
Všetky záväzky 35 34085 63549 58472 97365 360
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00002,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -17 410-8 340-37 106128 63410 930
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 410-8 340-37 106128 63410 930
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 469-8 347-38 138104 8258 868
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 347-38 138104 8258 868-40 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 462-8 337-37 168128 86211 749
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 078
Záväzky 35 34085 63549 58472 97365 360
Záväzky z obchodného styku 2 2402 1593 91716 11420 352
Zisk pred zdanením -17 462-8 337-37 168128 86211 749
Zmena EBIT 2,090,2243-0,288410,97-0,2970
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00008 6250,0000370,004 000