BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 5 314 0985 313 5086 921 1916 835 1030,0000
Bankové úvery 72,0082,0017,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,003,003,913,610,0000
Bežné bankové úvery 72,0082,0017,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000546,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,615,617,5810,390,0000
Celkové tržby 919,000,0000582 05310 976 9350,0000
Celkový dlh 4 510 7384 510 2486 114 7106 235 1030,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 260 071259 513249 676225 4680,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,10880,00000,1300-0,54270,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 231,00-569,005 40113 6690,0000
Čistý cash flow 231,00-569,005 40111 5070,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 133,00-2 26076 601-617 3020,0000
Čistý zisk 100,00-3 22175 640-5 957 1950,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 22175 640-5 957 195-307 4010,0000
Cudzie zdroje -803 360-803 260-806 481-600 0000,0000
Daň z príjmov 27,00960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27,00960,00960,002 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00004 337211,060,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000981,9952,030,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00004 340227,280,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00004 337211,060,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000014,390,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 16950,210,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000950,8754,930,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 14249,100,0000
EBIT v minulom roku -2 26076 601-617 302-202 4640,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 133,00-2 26076 601-617 3020,0000
EBITDA 395,00-1 86577 106-616 6740,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 395,00-1 86577 106-616 6740,0000
Finančná páka 6,616,618,5811,390,0000
Finančné účty 231,00-569,005 40113 6690,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 133,00-2 26076 601-617 0350,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 260 230258 862255 060239 1370,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 313 8675 314 0776 915 7906 347 3400,0000
Krátkodobé záväzky 1 509 4821 509 5561 516 3221 651 9180,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 481 0731 481 0561 481 0150,00000,0000
Krytie dlhovej služby 65,83-1 86577 106-0,11550,0000
Nákladové úroky 6,001,00001,00005 337 0130,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00001,00005 337 013102 0570,0000
Náklady na predaný tovar 335,00347,00485 40212 185 2740,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000473 54812 007 8560,0000
Obežný majetok 5 314 0985 313 5086 921 1916 834 5570,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,08411,610,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,08411,610,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,000025,360,0000
Odpisy 0,00000,00000,0000268,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000134,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000134,000,0000
Osobné náklady 0,00001 32915 39717 3090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 262,00395,00505,00361,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 615 4410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 100,00-3 22175 640-5 956 9270,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0001-0,00300,0713-7,100,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-3,830,1593-0,02930,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,26116,28-34,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,26116,28-33,610,0000
Pohľadávky z obchodného styku -36 411-36 4101 565 9471 564 6140,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,003,003,913,360,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3 4781 412-149,32-52,140,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 38,50-569,005 4010,00220,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84880,84880,88350,91220,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,615,617,5810,390,0000
Pridaná hodnota -335,00-347,0096 651-590 7000,0000
Primárna platobná neschopnosť -40,68-40,680,94581,030,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,00060,0109-0,87160,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0001-0,00400,0938-9,930,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11 420-2 41879,30-10,110,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11 420-2 41879,30-10,110,0000
Služby 335,00347,008 275140 9300,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 314 0985 313 5086 921 1916 835 1030,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00003 57936 4880,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 260 302258 944255 077239 1370,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000582 05310 976 9220,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000574 02010 875 1840,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00008 033101 7380,0000
Účtovný cash flow 231,00-569,005 40111 5070,0000
Úročený dlh 260 302258 944255 077239 1370,0000
Úrokové krytie 22,17-2 26076 601-0,11570,0000
Vlastné imanie 803 360803 260806 481600 0000,0000
Všetky záväzky 4 510 7384 510 2486 114 7106 235 1030,0000
Výsledok hospodárenia 395,00-1 86577 106-616 9420,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 395,00-1 86577 106-616 9420,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100,00-3 22175 640-5 957 1950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 22175 640-5 957 195-307 4010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 127,00-2 26176 600-5 954 3150,0000
Zásoby 0,00000,00000,0000473 5480,0000
Záväzky 4 510 7384 510 2486 114 7106 235 1030,0000
Záväzky z obchodného styku 1 481 0731 481 0561 481 0151 615 4410,0000
Zisk pred zdanením 127,00-2 26176 600-5 954 3150,0000
Zmena EBIT -0,0589-0,0295-0,12413,050,0000