Agentúra RND, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 134 149110 90285 45251 48752 238
Bežná likvidita III. stupeň 0,85870,40550,22960,21970,1910
Časové rozlíšenie aktív 0,00006 7378 901635,007 048
Časové rozlíšenie pasív 0,000020 00025 00018 50042 500
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,620,9792-0,11410,1299-0,1305
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,69190,1548-0,05120,0885-0,1192
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,50-6,63-2,36-1,50-1,11
Celkové tržby 382 137502 445471 287514 352480 410
Celkový dlh 113 505107 037104 96098 94495 597
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -74 809-30 880-15 081-20 158-11 589
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 80930 88015 08120 15811 589
Čistý cash flow 74 80915 799-5 0778 569-11 201
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 30735 48222 40926 432-10 123
Čistý zisk 36 77828 37321 44923 552-11 083
Čistý zisk v minulom roku 28 37321 44923 552-11 0833 926
Cudzie zdroje -20 64416 13544 50865 95785 859
Daň z príjmov 10 5297 109960,002 880960,00
Daň z príjmov v minulom roku 7 109960,002 880960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 5297 109960,002 880960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,448,863,633,276,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,258,863,633,274,32
Doba obratu aktív 130,5382,8968,9737,4146,99
Doba obratu pohľadávok 17,448,863,633,276,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,2076,3180,0970,3684,53
EBIT v minulom roku 35 48222 40926 432-10 1234 890
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 30735 48222 40926 432-10 123
EBITDA 67 61972 85534 95838 527-8 413
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 67 61972 85534 95838 527-8 413
Finančná páka 6,50-6,87-1,92-0,7806-0,6084
Finančné účty 74 80930 88015 08120 15811 589
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,15390,14550,52091,281,64
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1539-0,1455-0,5209-1,28-1,64
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 39272 55043 84038 027-8 992
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80590,92061,161,881,80
Krátkodobé pohľadávky 17 92811 8504 5004 5007 403
Krátkodobé záväzky 108 117102 09299 22296 84393 975
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 5070,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00003,641,402,08-0,1980
Materiál 0,000039,0041,0045,0020,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003,00
Náklady na predaný tovar 218 149240 619230 867297 261377 396
Neobežný majetok 41 31161 39656 92926 14926 178
Obežný majetok 92 83842 76919 62224 70319 012
Obrat aktív 2,804,405,299,767,77
Obrat neobežného majetku 9,087,957,9419,2115,50
Obrat obežného majetku 4,0411,4223,0520,3421,34
Odpisy 20 08537 06816 79611 5964 336
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 08518 5348 3985 7982 168
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000018 5348 3985 7982 168
Osobné náklady 93 201204 950207 779183 28384 105
Ostatné náklady na finančnú činnosť 227,00305,00284,00500,00579,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000011 2286 69910 53123 226
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56 86365 44138 24535 148-6 747
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,78-1,76-0,4819-0,35710,1291
Podiel EBIT k aktívam 0,35260,31990,26220,5134-0,1938
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,35260,39030,37070,8013-1,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,82-3,17-0,5780-0,41390,1202
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55770,27840,17650,39150,2219
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59370,82740,93880,89372,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,681,211,071,120,3374
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,391,020,98561,050,3208
Pohľadávky z obchodného styku 10 53711 8504 5004 5004 800
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85770,40520,22930,21930,1908
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,27601,02-8,777,70-7,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84610,96511,231,921,83
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,50-6,63-2,36-1,50-1,11
Pridaná hodnota 156 985247 703221 333205 09028 373
Primárna platobná neschopnosť 0,42770,94751,492,344,84
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,78-1,76-0,4819-0,35710,1291
Rýchla likvidita I. stupeň 0,69190,25290,12140,17480,0849
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,681,473,002,57-11,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,681,473,002,57-11,36
Služby 187 796210 880189 994251 880304 467
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 134 149110 90285 45251 48752 238
Spotreba materiálu… 30 35329 73940 87345 38172 929
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 375 134488 322456 783502 351405 769
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00004 5830,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 375 134488 322452 200502 351405 769
Účtovný cash flow 74 80915 799-5 0778 569-11 201
Vlastné imanie 20 644-16 135-44 508-65 957-85 859
Všetky záväzky 113 505107 037104 96098 94495 597
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000020 00025 00018 50042 500
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,780,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 47 53435 78722 68926 931-12 749
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 53435 78722 68926 931-12 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 77828 37321 44923 552-11 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 37321 44923 552-11 0833 926
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 30735 48222 40926 432-10 123
Zásoby 101,0039,0041,0045,0020,00
Záväzky 113 505107 037104 96098 94495 597
Záväzky z obchodného styku 4 50711 2286 69910 53123 226
Zisk pred zdanením 47 30735 48222 40926 432-10 123
Zmena EBIT 1,331,580,8478-2,61-2,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000056,000,00000,0000
Účtovné závierky