ZBG, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 29,0029,0029,00709,006 022
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00-1,00-1,02-1,20
Celkový dlh 26 55026 55025 59030 07736 564
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29,00-29,00-29,00-29,003 684
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29,0029,0029,0029,0016,00
Čistý cash flow 29,0029,0029,0029,0016,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,00001 395
Čistý zisk 0,0000-960,00-960,00-960,001 395
Čistý zisk v minulom roku -960,00-960,00-960,002 135-4 513
Cudzie zdroje 26 52126 52125 56129 36830 542
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000136,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000136,58
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000136,94
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000136,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000818,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000747,33
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00003 095-4 513
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,00001 395
EBITDA 0,00000,00000,00000,00001 400
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,00001 400
Finančné účty 29,0029,0029,0029,0016,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 914,52914,52881,4141,425,07
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -914,52-914,52-881,41-41,42-5,07
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 395
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 915,52915,52882,4142,425,46
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00003 700
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000680,006 006
Krátkodobé záväzky 26 55026 55025 59030 07732 864
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00005 4460,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,000014 651
Obežný majetok 29,0029,0029,00709,006 022
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,00002,67
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,00002,67
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,00005,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-960,00-960,00-960,001 395
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,04090,0027
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000680,006 006
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 914,52914,52881,411 0131 909
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,00000,6144
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 915,52915,52882,4142,426,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00-1,00-1,02-1,20
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,00001 400
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00008,010,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-33,10-33,10-1,350,2317
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00000,000026,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00000,000026,12
Služby 0,00000,00000,00000,000014 651
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29,0029,0029,00709,006 022
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00003 700
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000016 051
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000016 051
Účtovný cash flow 29,0029,0029,0029,0016,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00003 700
Vlastné imanie -26 521-26 521-25 561-29 368-30 542
Všetky záväzky 26 55026 55025 59030 07736 564
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,00001 400
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-960,00-960,00-960,001 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -960,00-960,00-960,002 135-4 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,00001 395
Záväzky 26 55026 55025 59030 07736 564
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00005 4460,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,00001 395