ZDROJ, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 149 9622 987 3673 018 7402 698 3172 494 941
Časové rozlíšenie aktív 45,0045,001 25492,00197,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,53880,43940,44370,31060,2332
Celkové tržby 361 257328 933337 076317 626322 248
Celkový dlh 1 102 905912 008927 819639 484471 744
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 111 767114 774108 80057 66566 173
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2334 2265 2009 2353 827
Čistý cash flow -1 993-974,00-4 0355 4083 098
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 421-1 65749 23547 00648 009
Čistý zisk -28 302-15 56232 08935 63736 351
Čistý zisk v minulom roku -15 56232 08935 63736 351-39 822
Cudzie zdroje -2 047 057-2 075 359-2 090 921-2 058 833-2 023 197
Daň z príjmov -6 9174 4209 0026 23510 796
Daň z príjmov v minulom roku 4 4209 0026 23510 79611 217
Daň z príjmov z bežnej činnosti -6 9174 4209 0026 23510 796
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,2212,9811,856,70112,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,178,852,753,361,41
Doba obratu aktív 3 1833 3153 2893 1012 936
Doba obratu pohľadávok 8,2212,9811,856,70112,88
Doba obratu zásob 385,400,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 15 3960,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 936,97805,16817,01591,87409,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 345,740,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 65749 23547 00648 009-27 322
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 421-1 65749 23547 00648 009
EBITDA 124 478162 862200 865195 474193 420
EBITDA marža 0,34460,49510,59590,61540,6002
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 124 478162 862200 865195 474193 420
Finančná páka 1,541,441,441,311,23
Finančné účty 2 2334 2265 2009 2353 827
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6499-0,6947-0,6926-0,7630-0,8109
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64990,69470,69260,76300,8109
Hrubá marža 0,36070,47300,57080,58690,5281
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 124 060162 505200 619195 280193 036
Krátkodobé finančné výpomoci 114 000119 000114 00066 90070 000
Krátkodobé pohľadávky 8 14011 69810 8805 83495 930
Krátkodobé záväzky 927 358725 600749 954515 049347 597
Krytie dlhovej služby 11,5317,1724,6638,07224,39
Materiál 0,00000,00000,000011 02159 286
Nákladové úroky 10 7989 4858 1445 134862,00
Nákladové úroky v minulom roku 9 4858 1445 134862,001 283
Náklady na predaný tovar 230 960173 347142 642131 220140 001
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 9850,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 116 3302 926 2002 963 2072 633 9362 335 701
Obežný majetok 33 58761 12254 27964 289159 043
Obrat obežného majetku 10,765,386,174,941,95
Obrat zásob 0,94710,00000,00000,00000,0000
Odpisy 148 480164 162151 384148 276146 962
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 74 24082 08175 69274 13873 481
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 74 24082 08175 69274 13873 481
Osobné náklady 53 85249 08644 47840 29538 459
Ostatné náklady na finančnú činnosť 418,00357,00246,00194,00384,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 82521 01940 7704 64130 680
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 120 178148 600183 473183 913183 313
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,930,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,423,174,334,634,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64400,72960,98230,98850,9178
Pohľadávky z obchodného styku 3 1407 9712 5262 9231 196
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 0272 131518,20-380,70-653,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1846-0,1027-0,49551,053,59
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,53880,43940,44370,31060,2332
Pridaná hodnota 130 297155 586192 402186 406170 187
Primárna platobná neschopnosť 6,632,6416,141,5925,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,865,604,623,272,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,865,604,623,272,44
Služby 148 926125 24699 52559 55687 457
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 149 9622 987 3673 018 7402 698 3172 494 941
Spotreba materiálu… 60 04948 10143 11771 66452 544
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 114 000119 000114 00066 90070 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 361 257328 933335 044317 626310 188
Tržby z predaja tovaru 25 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 336 257328 933335 044317 626310 188
Účtovný cash flow -1 993-974,00-4 0355 4083 098
Úročený dlh 114 000119 000114 00066 90070 000
Úrokové krytie -2,26-0,17476,059,1655,69
Vlastné imanie 2 047 0572 075 3592 090 9212 058 8332 023 197
Všetky záväzky 1 102 905912 008927 819639 484471 744
Výsledok hospodárenia -24 002-1 30049 48147 19846 458
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 002-1 30049 48147 19846 458
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 302-15 56232 08935 63736 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 56232 08935 63736 351-39 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -35 219-11 14241 09141 87247 147
Zásoby 23 21445 19838 19949 22059 286
Záväzky 1 102 905912 008927 819639 484471 744
Záväzky z obchodného styku 20 82521 01940 7704 64130 680
Zisk pred zdanením -35 219-11 14241 09141 87247 147
Zmena EBIT 14,74-0,03371,050,9791-1,76