HOMOLA TEAM spol s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 493 0272 347 2881 087 6661 042 2701 043 425
Bankové úvery 599 992705 8800,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 105 888105 8880,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 16 5794 35579 6012 5152 191
Časové rozlíšenie pasív 19 60419 647632,001 8950,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0436-0,26150,1234-0,1727-0,5752
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,252,222,423,614,36
Celkové tržby 869 754767 897582 547377 1980,0000
Celkový dlh 1 373 8061 605 565768 955814 696848 910
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 354 240483 235-33 815-73 065-111 880
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 174 752222 64533 81573 065111 880
Čistý cash flow -47 893188 830-39 25038 976111 880
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 307 021234 323121 85639 0522 477
Čistý zisk 231 779175 86392 40030 0172 477
Čistý zisk v minulom roku 175 86392 40030 0171 147181,00
Cudzie zdroje -1 099 617-722 076-318 079-225 679-194 515
Daň z príjmov 58 49148 22729 4569 0350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 48 22729 4569 035982,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 58 49148 22729 4569 0350,0000
Dlhodobé bankové úvery 494 104599 9920,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 494 104599 9920,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,7644,1856,4889,5368,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,7644,1856,4589,5255,15
Doba obratu aktív 1 0481 121694,721 023872,30
Doba obratu pohľadávok 49,7644,1856,4889,5368,48
Doba obratu zásob 432,480,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 252 6953 486 5190,000076 5081 043
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 354,05428,71490,97798,25707,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20 829121 9920,00003 7130,0000
EBIT v minulom roku 234 323121 85639 0522 1295 164
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 307 021234 323121 85639 0522 477
EBITDA 480 556363 906187 649104 83640 369
EBITDA marža 0,55250,47390,32210,27790,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 480 556363 906187 649104 83640 369
Finančná páka 2,273,253,424,625,36
Finančné účty 174 752222 64533 81573 065111 880
Hrubá marža 0,58280,50970,41310,40530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 481 506369 336203 201114 12540 210
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33800,38250,70670,78030,8112
Krátkodobé finančné výpomoci -71 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 118 42892 53888 42191 21881 916
Krátkodobé záväzky 842 549897 898768 674813 295846 374
Krytie dlhovej služby 13,2212,18296,9155,320,0000
Materiál 44,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 16 75110 2330,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 10 2330,00000,00000,00004 983
Náklady na predaný tovar 361 743373 073330 792219 008296 097
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 21794,000,00003 8800,0000
Neobežný majetok 2 181 8262 027 750885 829875 472847 438
Obežný majetok 294 622315 183122 236164 283193 796
Obrat aktív 0,34840,32570,52540,35680,4184
Obrat neobežného majetku 0,39810,37700,64510,42480,5152
Obrat obežného majetku 2,952,434,672,262,25
Obrat zásob 0,84400,00000,00000,00000,0000
Odpisy 173 722132 25873 54870 40636 643
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 86 86166 12936 77435 20336 643
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 86 86166 12936 77435 2030,0000
Osobné náklady 80 21278 29574 42469 6820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 310,00111,0055,0047,00184,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000031,0013,002,0025,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 56 39531 41746 92039 4730,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 405 501308 121165 948100 42339 120
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 416,494 1640,000039,400,4745
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,325,003,232,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,001,861,631,093,83
Pohľadávky z obchodného styku 118 42892 53888 38491 20765 972
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 22,96-3,828,10-5,79-1,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,8618,450,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55110,68400,70700,78170,8136
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,252,222,423,614,36
Pridaná hodnota 506 864391 383240 658152 870140 510
Primárna platobná neschopnosť 0,58640,33950,53090,43280,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,864,414,107,7721,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,864,414,107,7721,03
Služby 290 060280 988220 377130 772185 198
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 493 0272 347 2881 087 6661 042 2701 043 425
Spotreba materiálu… 70 46691 991110 41584 356110 899
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 528 992705 8800,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 869 237767 211579 247376 545436 607
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 630,002 7557 7974 6670,0000
Tržby z predaja tovaru 1 418117,000,00004 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 867 189764 339571 450367 878436 607
Účtovný cash flow -47 893188 830-39 25038 976111 880
Úročený dlh 528 992705 8800,00000,00000,0000
Úrokové krytie 18,3322,900,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 099 617722 076318 079225 679194 515
Všetky záväzky 1 373 8061 605 565768 955814 696848 910
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 1978 8610,0000632,000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 14 40710 786632,001 2630,0000
Výsledok hospodárenia 307 464234 403121 89839 0973 726
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 307 464234 403121 89839 0973 726
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 231 779175 86392 40030 0172 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 175 86392 40030 0171 147181,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 290 270224 090121 85639 0523 567
Zásoby 1 4420,00000,00000,00000,0000
Záväzky 1 373 8061 605 565768 955814 696848 910
Záväzky z obchodného styku 69 45031 41746 92039 4730,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 13 0550,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 290 270224 090121 85639 0523 567
Zmena EBIT 1,311,923,1218,340,4797