"Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 975-17 269-14 4550,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 97517 26914 4550,00000,0000
Čistý cash flow -4 2932 81314 4550,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 177 732-168 604-566,580,00000,0000
Čistý zisk 177 732-168 604-566,600,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -168 604-566,600,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -168 604-566,580,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 177 732-168 604-566,580,00000,0000
EBITDA 177 732-168 604-566,600,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 177 732-168 604-566,600,00000,0000
Finančné účty 12 97517 26914 4550,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 177 732-168 604-566,600,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 177 732-168 604-566,600,00000,0000
Účtovný cash flow -4 2932 81314 4550,00000,0000
Výsledok hospodárenia 177 732-168 604-566,600,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 177 732-168 604-566,600,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -168 604-566,600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 177 732-168 604-566,600,00000,0000
Zisk pred zdanením 177 732-168 604-566,580,00000,0000
Zmena EBIT -1,05297,580,00000,00000,0000