Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720112010
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 752-7 716-9 1740,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 7527 7169 1740,00000,0000
Čistý cash flow -5 964-1 4589 1740,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Čistý zisk 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -132 1919 1740,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -132 1919 1740,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 124 527-132 1919 1740,00000,0000
EBITDA 124 527-132 1919 1740,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Finančné účty 1 7527 7169 1740,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Účtovný cash flow -5 964-1 4589 1740,00000,0000
Výsledok hospodárenia 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -132 1919 1740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Zisk pred zdanením 124 527-132 1919 1740,00000,0000
Zmena EBIT -0,9420-14,410,00000,00000,0000