ECODUC, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013
Aktíva 396 971600 721545 967551 9000,0000
Aktivácia 0,00000,00000,000073 3090,0000
Bankové úvery 0,0000158 124111 407113 6810,0000
Bežné bankové úvery 0,0000158 124111 407113 6810,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000850,00851,001 2790,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000117,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08520,0072-0,0002-2,090,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -16,412,98-19,8719,800,0000
Celkové tržby 263 65350 1738 2500,00000,0000
Celkový dlh 422 724443 250574 907525 2600,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 61 435222 544174 768116 7590,0000
Čistá hodnota zákazky 70 93670 93670 93631 9210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 925-1 0600,000055 4550,0000
Čistý cash flow 2 194-1 066-6,0055 4550,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 103 69050 1732 755-506 2140,0000
Čistý zisk -591,002 4762 755-516 0700,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 0286 435-58 219-2 4280,0000
Cudzie zdroje 25 753-148 51828 940-26 5230,0000
Daň z príjmov 0,0000697,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 8151 0870,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000697,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000601,00601,00728,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 378 568724,372 77811,030,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53 171426,04174,376,290,0000
Doba obratu aktív 3 149 8794 37034 657651,820,0000
Doba obratu pohľadávok 378 568728,742 81611,890,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000075 9650,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000410,760,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 744 4191 54224 777403,150,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000038,410,0000
EBIT v minulom roku 2 0288 250-52 8458 7840,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 103 69050 1732 755-506 2140,0000
EBITDA -5 04050 173255,0061 9960,0000
EBITDA marža -0,01911,00000,03090,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 04050 173255,0061 9960,0000
Finančná páka -15,414,04-18,8720,810,0000
Finančné účty 1 925-1 0600,000055 4550,0000
Hrubá marža 0,00021,00000,15430,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 520 10950 1735 25560 3550,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,87130,35280,71490,61850,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 63 36063 36063 36158 5330,0000
Krátkodobé pohľadávky 47 71099 57243 7569 3370,0000
Krátkodobé záväzky 345 872211 955390 327341 3490,0000
Krytie dlhovej služby -0,04831,070,00006,290,0000
Materiál 23 57123 57223 57240 7020,0000
Nákladové úroky 104 28147 0000,00009 8560,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00004 28711 2120,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00004 477230 9010,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000267,000,0000
Neobežný majetok 308 351461 771461 772429 5320,0000
Obežný majetok 88 620138 10083 344121 0890,0000
Obrat aktív 0,00010,08350,01050,56000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00010,10870,01250,71950,0000
Obrat obežného majetku 0,00050,36330,06902,550,0000
Odpisy 0,00000,00000,000011 4920,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000011 4920,0000
Osobné náklady 0,00000,00001 0180,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 851,000,00000,00001 6410,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 249 42245,00262 1080,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -591,002 4762 755-504 5780,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01570,00670,0189-2,600,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,26120,08350,0050-0,91720,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,26120,08480,0050-0,91740,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,030,13210,0177-2,410,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,79970,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00001,250,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00001,256,800,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 47,70-0,0212-0,00100,17940,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 70158 5632 7475 3300,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,74139,32-4 823-0,47830,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0210-0,02270,00005,630,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,060,73791,050,95170,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -16,412,98-19,8719,800,0000
Pridaná hodnota 46,0050 1731 27378 1490,0000
Primárna platobná neschopnosť 47,812,64121,265,990,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,00150,00410,0050-0,93510,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02290,0167-0,0952-19,460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -83,878,832 2558,470,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -83,878,832 2558,470,0000
Služby 0,00000,00002 106280 0240,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 396 971591 768545 967551 9000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00002 37123 0270,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 63 360221 484174 768172 2140,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 263 04650 1738 250309 0500,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 263 0000,00002 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 46,000,00000,0000313,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000050 1735 750308 7370,0000
Účtovný cash flow 2 194-1 066-6,0055 4550,0000
Úročený dlh 63 360221 484174 768172 2140,0000
Úrokové krytie 0,99431,070,0000-51,360,0000
Vlastné imanie -25 753148 518-28 94026 5230,0000
Všetky záväzky 422 724443 250574 907525 2600,0000
Výsledok hospodárenia 104 54150 1732 755-505 5950,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 104 54150 1732 755-505 5950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -591,002 4762 755-516 0700,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 0286 435-58 219-2 4280,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -591,003 1732 755-517 1140,0000
Zásoby 38 98538 98738 98755 5690,0000
Záväzky 422 724443 250574 907525 2600,0000
Záväzky z obchodného styku 320 358154 523333 09031 9210,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000083 54246,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -591,003 1732 755-517 1140,0000
Zmena EBIT 51,136,08-0,0521-57,630,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-892,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-892,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 153 4190,00000,0000556 0990,0000