ESCAPE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 910,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,160,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 6 4470,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -310,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 310,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 310,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 5 5370,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 310,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,080,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,080,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 6,970,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 600,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 6 3470,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 910,000,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 600,000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,860,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,080,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,160,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 910,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 310,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -5 5370,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 6 4470,00000,00000,00000,0000
Záväzky 6 4470,00000,00000,00000,0000