HORDEUM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 100 253116 455154 809213 332314 550
Bežná likvidita III. stupeň 7,681,564,057,778,69
Časové rozlíšenie aktív 380,00797,00925,005 0351 041
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,37390,59160,07370,33400,1918
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,75-1,23-0,4630-4,08-2,34
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85040,54070,15950,09090,0954
Celkové tržby 67 23758 93392 457184 220186 241
Celkový dlh 46 07340 87021 29017 78227 389
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 0401 770-47 497-57 336-122 642
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3184-0,9830-0,6709-0,4962-0,4653
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 0402 78047 49757 336122 642
Čistý cash flow 20 260-44 717-9 839-65 306-55 065
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -21 405-57 933-61 070-90 450-85 680
Čistý zisk -21 405-57 934-62 031-91 411-86 650
Čistý zisk v minulom roku -57 934-62 031-91 411-86 650-65 105
Cudzie zdroje -54 180-75 585-133 519-195 550-287 161
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00961,00970,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00961,00970,001 751
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00961,00970,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,30366,96115,3559,46112,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 99,14296,32115,3559,46112,03
Doba obratu aktív 872,33985,15606,48488,81658,44
Doba obratu pohľadávok 108,30366,96115,3559,46112,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 63,99306,5683,2636,6749,22
EBIT v minulom roku -57 933-61 070-90 450-85 680-63 354
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -21 405-57 933-61 070-90 450-85 680
EBITDA -2 859-26 851-37 194-50 593-42 455
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 859-26 851-37 194-50 593-42 455
Finančná páka 1,851,541,161,091,10
Finančné účty 23 0402 78047 49757 336122 642
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5404-0,6490-0,8625-0,9166-0,9129
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54040,64900,86250,91660,9129
Hrubá marža 0,0464-0,5265-0,02220,38430,5887
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 167-27 169-1 396-49 570-45 295
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00004 5500,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 12 44643 37929 44425 94853 519
Krátkodobé záväzky 7 35436 23921 25216 00523 514
Krytie dlhovej služby 0,0000-26 851-37 1940,00000,0000
Materiál 5 8185 8185 8187 0108 276
Nákladové úroky 0,00001,00001,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 38 83074 17395 21988 49864 722
Neobežný majetok 43 77053 00968 64189 023110 255
Obežný majetok 56 10362 64985 243119 274203 254
Obrat aktív 0,41840,37050,60180,74670,5543
Obrat neobežného majetku 0,95840,81401,361,791,58
Obrat obežného majetku 0,74770,68871,091,340,8579
Odpisy 18 47831 26440 76640 79041 212
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 23915 63220 38320 39520 606
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 23915 63220 38320 39520 606
Osobné náklady 28 96912 77054 117143 455169 016
Ostatné náklady na finančnú činnosť 308,00318,002 6002 6873 120
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 68233 32418 5945 8145 903
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 927-26 670-21 265-50 621-45 438
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3951-0,7230-0,4646-0,4675-0,3017
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2304-0,7222-0,4573-0,4584-0,2944
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 9,29-0,4116-26,412,031,54
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,3013-0,7588-0,1064-0,3545-0,2957
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,1076-2,43-0,03790,49350,6487
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0657-0,7046-0,02160,38430,5216
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,4830-1,04-0,1056-0,4100-0,3158
Pohľadávky z obchodného styku 11 39435 02829 44425 94853 519
Pohotová likvidita II. stupeň 4,881,153,665,527,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,671,6913,572,995,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-44 717-9 8390,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85040,54070,15950,09090,0954
Pridaná hodnota 3 118-31 026-2 04970 799109 645
Primárna platobná neschopnosť 0,41090,95140,63150,22410,1103
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3951-0,7665-0,4646-0,4675-0,3017
Rýchla likvidita I. stupeň 3,130,06822,233,585,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,12-1,52-0,5724-0,3515-0,6451
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,12-1,52-0,5724-0,3515-0,6451
Služby 20 23667 47948 98265 86144 421
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 100 253116 455154 809213 332314 550
Spotreba materiálu… 22 72114 88120 55932 80025 966
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004 5500,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 94843 147112 369161 152174 507
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000019 1991 855140,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 94843 14793 170159 297174 367
Účtovný cash flow 20 260-44 717-9 839-65 306-55 065
Úročený dlh 0,00004 5500,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-57 933-61 0700,00000,0000
Vlastné imanie 54 18075 585133 519195 550287 161
Všetky záväzky 46 07340 87021 29017 78227 389
Výsledok hospodárenia -21 337-58 115-59 070-89 618-83 773
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21 337-58 115-59 070-89 618-83 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 405-57 934-62 031-91 411-86 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -57 934-62 031-91 411-86 650-65 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21 405-57 934-61 071-90 450-85 680
Zásoby 20 61716 4908 30235 99027 093
Záväzky 46 07340 87021 29017 78227 389
Záväzky z obchodného styku 4 68233 32418 5945 8145 903
Zisk pred zdanením -21 405-57 934-61 071-90 450-85 680
Zmena EBIT 0,36950,94860,67521,061,35
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 4 1278 187-25 67810 1635 665
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4 1278 187-25 67810 1635 665
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000309,0090,00246,00