Radvaň s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 639 277621 360736 608755 336742 293
Aktivácia 6 1841 3603 23210 5583 360
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000200 860
Bežná likvidita III. stupeň 1,631,371,130,96610,7644
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000200 860
Časové rozlíšenie aktív 194,00194,00194,00194,00923,00
Časové rozlíšenie pasív 85 379101 200119 503137 807156 111
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,07540,27120,3579-0,7368-0,0243
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1185-0,4061-0,35710,61350,1239
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66690,70391,031,241,68
Celkové tržby 398 411383 876397 917426 467396 619
Celkový dlh 221 614214 876312 830341 397367 069
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 136-19 080-101 875-210 772296 575
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 13619 080101 875210 7727 320
Čistý cash flow 25 056-82 795-108 897203 4525 329
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 1868 01434 68478 26367 626
Čistý zisk 27 0007 29827 28957 02045 576
Čistý zisk v minulom roku 7 29827 28957 02045 57645 364
Cudzie zdroje -332 284-305 284-304 275-276 132-219 113
Daň z príjmov 7 186716,007 39517 56314 515
Daň z príjmov v minulom roku 716,007 39517 56314 51515 294
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 186716,007 39517 56314 515
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 8332 7892 182625,741 739
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000173,151,98225,140,0000
Doba obratu aktív 3 0215 2165 1652 9264 545
Doba obratu pohľadávok 1 8332 7892 182625,741 739
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 999,441 7112 1391 284263,27
EBIT v minulom roku 8 01434 68478 26367 62669 590
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 1868 01434 68478 26367 626
EBITDA 128 481132 799150 182238 587212 899
EBITDA marža 0,32250,34590,37740,55950,5368
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 128 481132 799150 182238 587212 899
Finančná páka 1,922,042,422,743,39
Finančné účty 44 13619 080101 875210 7727 320
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5198-0,4913-0,4131-0,3656-0,2952
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51980,49130,41310,36560,2952
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 166 601153 232222 417241 660220 887
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000103 035
Krátkodobé pohľadávky 387 808332 235311 227161 553284 004
Krátkodobé záväzky 211 503203 872304 970331 61642 994
Krytie dlhovej služby 1,501,311,261,691,30
Materiál 7 85915 1528 7825 747867,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00003 6807 535
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00003 6807 5358 932
Náklady na predaný tovar 129 500121 753127 951118 87871 546
Neobežný majetok 156 341201 911258 535301 804357 808
Obežný majetok 482 742419 255477 879453 338383 562
Odpisy 112 320133 064148 490159 840145 224
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56 16066 53274 24579 92072 612
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 56 16066 53274 24579 92072 612
Osobné náklady 170 690179 502166 521149 647128 748
Ostatné náklady na finančnú činnosť 282,00259,00253,00255,001 674
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 1063 1731 6406 12025 832
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 139 320140 362175 779216 860190 800
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,27-2,29-2,19-6,07-10,78
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,3244-1,90-2,092,160,0894
Pohľadávky z obchodného styku 0,000020 629282,0058 1260,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,461,150,97370,79360,5810
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,263,692,79-1,36-41,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000055,290,7072
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66690,70391,031,241,68
Pridaná hodnota -52 258-78 268-75 899-24 643-11 938
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,15385,820,33090,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,721,622,081,431,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,721,622,081,431,72
Služby 43 05741 67052 92959 10045 201
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 639 277621 360736 608755 336742 293
Spotreba materiálu… 80 97878 23657 83549 27551 943
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000303 895
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 6 1840,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 44353 83188 29695 89964 439
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 20110 34636 2441 6644 831
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 77 24243 48552 05294 23559 608
Účtovný cash flow 25 056-82 795-108 897203 4525 329
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000303 895
Úrokové krytie 0,00000,00000,000021,278,97
Vlastné imanie 332 284305 284304 275276 132219 113
Všetky záväzky 221 614214 876312 830341 397367 069
Výnosy budúcich období dlhodobé 74 52582 896101 200119 5040,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 85418 30418 30318 303156 111
Výsledok hospodárenia 34 4688 27334 96278 51169 297
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 4688 27334 96278 51169 297
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 0007 29827 28957 02045 576
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 29827 28957 02045 57645 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 1868 01434 68474 58360 091
Zásoby 50 79867 94064 77781 01392 238
Záväzky 221 614214 876312 830341 397367 069
Záväzky z obchodného styku 6 1063 1731 64019 23225 832
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000013 1120,0000
Zisk pred zdanením 34 1868 01434 68474 58360 091
Zmena EBIT 4,270,23110,44321,160,9718
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -11 649-3 207-20 419-21 06122 238
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -11 649-3 207-20 419-21 06122 238
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 894,001 8082 9741 9003 209

Činnosti firmy
Veľkoobchodná činnosť /v rozsahu voľnej živnosti/
Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi produktami,živýmizvieratami a poľnohospodárskymi..
Výcvik športových a ťažných koní
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Organizovanie kurzov, seminárov a školení
Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí..
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Poskytovanie internetových, faxových a telefónnych služieb
Prenájom nehnuteľností, spojený s poskytovaním doplnkových služieb
Prevádzkovanie športového areálu
Požičiavanie - prenájom pozemných dopravných prostriedkov
Poskytovanie služieb v rámci agroturistiky v rozsahu voľných živností
Predaj stavebného a spotrebného materiálu /veľkoobchod,maloobchod/
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Prenájom nehnuteľností
Veľkosklad s medziproduktami rôznych druhov /poľnohospodárskychchemikálií,..
Maloobchod s potravinami a pochutinami
Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných..
Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Maloobchod s ovocím a zeleninou
Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
Rekreačné jazdenie na koni, poskytovanie prepravných služieb osôb konským záprahom..