ACJ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 928 6131 757 3721 829 3611 788 6421 804 033
Bežná likvidita III. stupeň 1,751,751,551,541,55
Časové rozlíšenie aktív 10 57617 99112 77314 02211 540
Časové rozlíšenie pasív 6 3629 70122 413116,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,80530,72250,83970,91080,9257
Celkové tržby 2 707 2042 510 9042 510 3442 133 9322 936 719
Celkový dlh 857 492733 062824 769852 517867 192
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -246 386-238 078-216 205-253 950-300 131
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 246 386238 078216 205253 950300 131
Čistý cash flow 8 30821 873-37 745-46 181154 792
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 69 89235 42752 00211 60966 680
Čistý zisk 52 95733 80746 3774 20747 039
Čistý zisk v minulom roku 33 80746 3774 20747 03978 180
Cudzie zdroje -1 064 759-1 014 609-982 179-936 009-936 841
Daň z príjmov 15 5531 5735 6257 40219 603
Daň z príjmov v minulom roku 1 5735 6257 40219 60335 904
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 5531 5735 6257 40219 603
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,7272,6972,2177,5453,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,5171,5171,9271,7750,64
Doba obratu aktív 279,76300,70298,68341,54268,18
Doba obratu pohľadávok 64,7272,6972,2177,5453,38
Doba obratu zásob 301,35274,51259,67397,97208,22
Doba splácania záväzkov 348,92334,72340,72563,81269,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,61122,38132,38155,13127,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 191,84186,23211,62342,83177,30
EBIT v minulom roku 35 42752 00211 60966 680114 382
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 69 89235 42752 00211 60966 680
EBITDA 184 781176 013157 587122 83332 009
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 184 781176 013157 587122 83332 009
Efektívna daňová sadzba 0,22700,04450,10820,63760,2942
Finančná páka 1,811,731,861,911,93
Finančné účty 246 386238 078216 205253 950300 131
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5521-0,5773-0,5369-0,5233-0,5193
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55210,57730,53690,52330,5193
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 555 129922 212693 710560 597976 555
Krátkodobé pohľadávky 446 146424 839442 241406 057359 071
Krátkodobé záväzky 783 166715 258810 818812 440856 554
Krytie dlhovej služby 26,4019,397,260,0000842,34
Materiál 322 635302 391337 089288 477301 808
Nákladové úroky 1 38247,000,00000,000038,00
Nákladové úroky v minulom roku 47,000,00000,000038,00298,00
Náklady na predaný tovar 1 987 9851 677 6691 830 6391 454 0762 102 089
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 819 262779 974868 592525 9591 158 641
Neobežný majetok 549 114489 852540 195541 150472 319
Obežný majetok 1 368 9231 249 5291 276 3931 233 4701 320 174
Obrat aktív 1,301,211,221,071,36
Obrat neobežného majetku 4,584,354,143,535,20
Obrat obežného majetku 1,841,711,751,551,86
Obrat zásob 1,211,331,410,91721,75
Odpisy 153 750194 106138 050137 548107 596
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 76 87597 05369 02568 77453 798
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 76 87597 05369 02568 77453 798
Osobné náklady 410 872350 695300 596382 539346 293
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7701 8271 8331 9873 388
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 150,000,000048,00339,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 430 585397 957503 585494 015562 814
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 206 707227 913184 427141 755154 635
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77780,76990,74240,83620,9804
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,64480,58400,46610,86970,3048
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,301,351,201,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93560,83610,92300,87960,7782
Pohľadávky z obchodného styku 430 901417 910440 514375 872340 680
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89050,93920,80560,82950,7831
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -128,16-46,3926,0220,27-6,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,01465,380,00000,00004 073
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,80530,72250,83970,91080,9257
Pridaná hodnota 528 235455 523404 888457 450353 209
Primárna platobná neschopnosť 0,99930,95231,141,311,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,644,165,236,9427,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,644,165,236,9427,09
Služby 451 911363 540326 382328 820370 324
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 928 6131 757 3721 829 3611 788 6421 804 033
Spotreba materiálu… 716 812534 155635 665599 297573 124
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 702 2042 507 2052 504 4812 131 2322 929 265
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 185 984374 013268 954219 706473 967
Tržby z predaja tovaru 1 012 398862 146910 181623 5431 141 376
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 503 8221 271 0461 325 3461 287 9831 313 922
Účtovný cash flow 8 30821 873-37 745-46 181154 792
Úrokové krytie 50,57753,770,00000,00001 755
Vlastné imanie 1 064 7591 014 609982 179936 009936 841
Všetky záväzky 857 492733 062824 769852 517867 192
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 6189 02921 7200,00000,0000
Výsledok hospodárenia 71 51237 25453 78813 24870 042
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 71 51237 25453 78813 24870 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 95733 80746 3774 20747 039
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 80746 3774 20747 03978 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 68 51035 38052 00211 60966 642
Zásoby 676 391586 612617 947573 463660 972
Záväzky 857 492733 062824 769852 517867 192
Záväzky z obchodného styku 430 585397 957503 585494 015562 814
Zisk pred zdanením 68 51035 38052 00211 60966 642
Zmena EBIT 1,970,68134,480,17410,5830
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 145 503318 666234 703191 743328 338