AQUA CONTROL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 228 492516 258547 119654 177566 747
Bankové úvery 0,0000151 476271 886294 402131 408
Bežná likvidita III. stupeň 0,99670,35110,54240,65920,2551
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000044 521
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,350,01210,06760,1520-0,0519
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,88650,01560,06450,0689-0,0171
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -12,36-3,95-4,06-7,77-6,71
Celkové tržby 264 07763 48865 187164 379193 557
Celkový dlh 248 600690 975725 920750 793666 075
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 833398 957367 080361 931182 509
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 2602 10612 09514 68915 936
Čistý cash flow 47 2602 10612 09514 689-5 153
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -39 39016 3087 24921 759-611,00
Čistý zisk -42 0162 297-15 445712,00-11 530
Čistý zisk v minulom roku 2 297-15 445712,00-11 530-116 427
Cudzie zdroje 20 108174 717178 80196 61699 328
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 0,0000151 476271 886294 402131 408
Dlhodobé pohľadávky 0,0000500,00640,001 5406 098
Dlhodobý dlh 0,0000151 476271 886294 402131 408
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 456,10763,75844,89400,0770,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,8523,7529,7939,4569,74
Doba obratu aktív 2 2752 9683 1341 4571 188
Doba obratu pohľadávok 456,10766,63848,55403,5082,85
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00006,42
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00007 576
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 530,83775,491 074474,56632,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00005 753
EBIT v minulom roku 16 3087 24921 759-611,00-94 705
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -39 39016 3087 24921 759-611,00
EBITDA 14 53424 65415 70033 16479 462
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 53424 65415 70033 16479 462
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,06630,5742-0,0908
Finančná páka -11,36-2,95-3,06-6,77-5,71
Finančné účty 47 2602 10612 09514 68915 936
Hrubá marža 0,05600,69430,52360,49470,4163
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 412 35522 14713 30930 284116 340
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,23330,26120,34260,32570,5328
Krátkodobé finančné výpomoci 40 427249 587107 28982 21867 037
Krátkodobé pohľadávky 45 805132 826147 520179 61333 433
Krátkodobé záväzky 53 310134 867187 462213 059301 986
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 75673 781115 752142 8740,0000
Krytie dlhovej služby 5,531,760,72241,657,98
Materiál 0,00000,00000,00000,000056,00
Nákladové úroky 2 62614 01121 73420 0879 959
Nákladové úroky v minulom roku 14 01121 73420 0879 95920 762
Náklady na predaný tovar 21 87519 39629 59682 54493 579
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000014 550
Neobežný majetok 135 066380 778386 618457 980466 503
Obežný majetok 93 426135 480160 501196 19755 723
Obrat obežného majetku 0,39240,46850,39710,83523,13
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000056,84
Odpisy 4 7455 8396 0608 52384 420
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7455 8396 0608 52342 210
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000042 210
Osobné náklady 16 34615 52118 10036 68936 920
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1792 5302 3912 8833 987
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000023,000,00003,004 787
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000229 324
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -37 2718 136-9 3859 23572 890
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,070,0101-0,07710,0025-0,1163
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,110,35210,53030,45110,4582
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00005,54
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,90432,841,892,222,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,70082,061,411,800,6641
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,290,03320,18980,0896-0,0296
Pohľadávky z obchodného styku 2 6964 1315 20217 71333 277
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99280,35100,54150,65800,2544
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,425582,9614,786,58-19,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 18,000,15030,55650,7313-0,5174
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,17690,77690,69300,57570,3501
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,091,341,331,151,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -12,36-3,95-4,06-7,77-6,71
Pridaná hodnota 14 78144 08234 13481 32680 585
Primárna platobná neschopnosť 5,4717,8622,258,076,89
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,09-0,01310,0864-0,00740,1161
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50420,00550,04100,04970,0432
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,1028,0346,2422,648,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,1028,0346,2422,648,38
Služby 17 30514 17623 18567 07257 086
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 228 492516 258547 119654 177566 747
Spotreba materiálu… 4 5705 2206 41115 47221 943
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40 427401 063379 175376 620198 445
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 236 65663 47863 730163 870192 203
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 200 0000,00000,00000,000018 039
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00002 6550,000046 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 65663 47861 075163 870127 453
Účtovný cash flow 47 2602 10612 09514 689-5 153
Úročený dlh 40 427401 063379 175376 620198 445
Úrokové krytie -15,001,160,33351,08-0,0614
Vlastné imanie -20 108-174 717-178 801-96 616-99 328
Všetky záväzky 248 600690 975725 920750 793666 075
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -37 21118 8159 64024 641-1 407
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -37 21118 8159 64024 641-1 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 0162 297-15 445712,00-11 530
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 297-15 445712,00-11 530-116 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -42 0162 297-14 4851 672-10 570
Zásoby 361,0048,00246,00355,00256,00
Záväzky 248 600690 975725 920750 793666 075
Záväzky z obchodného styku 14 75673 781115 752142 874229 324
Zisk pred zdanením -42 0162 297-14 4851 672-10 570
Zmena EBIT -2,422,250,3332-35,610,0065
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 247 0000,00000,00000,000014 488
Účtovné závierky