PROFIS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 6 637 6226 623 0066 556 3226 669 4886 741 196
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000040,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,56190,52190,50860,63400,6766
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000040,00
Časové rozlíšenie aktív 7 6496 8396 4795 4717 704
Časové rozlíšenie pasív 0,0000724,00370,00482,00584,00
Celkové tržby 1 774 2861 690 7341 667 8931 608 8150,0000
Celkový dlh 1 213 5751 200 5031 113 0991 224 0911 295 003
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -140 000-82 077-87 678-212 266-375 902
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 140 00082 07787 678212 266375 942
Čistý cash flow 57 923-5 601-153 867-163 676375 942
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 532-12 8653 5069 254998,00
Čistý zisk 2 268-21 074-5 022-693,00-3 467
Čistý zisk v minulom roku -21 074-5 0223 133-3 466-4 535
Cudzie zdroje -5 424 047-5 421 779-5 442 853-5 444 915-5 445 609
Daň z príjmov 2 8802 8802 8812 9380,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8813 0522 2290,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 8812 9380,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,7772,4863,5174,3466,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,7772,2763,4774,3466,95
Doba obratu aktív 1 3911 4311 4571 5131 683
Doba obratu pohľadávok 66,7772,4863,5174,3466,95
Doba obratu zásob 8,5118,1515,217,1350,49
Doba splácania záväzkov 4 0856 9304 8654 484326,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 174,55176,40166,99195,57243,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 0181 666863,241 2500,0000
EBIT v minulom roku -12 8653 50612 1943 2282 079
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 532-12 8653 5069 254998,00
EBITDA 189 622178 96859 057166 89190 452
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 189 622178 96859 057166 89190 452
Efektívna daňová sadzba 0,5594-0,1583-1,351,310,0000
Finančná páka 1,221,221,201,221,24
Finančné účty 140 00082 07787 678212 266375 942
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8172-0,8186-0,8302-0,8164-0,8078
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81720,81860,83020,81640,8078
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 253 343166 544101 320152 51874 493
Krátkodobé pohľadávky 318 629335 520285 719327 611268 252
Krátkodobé záväzky 832 922816 595751 178861 836975 453
Krytie dlhovej služby 29,7033,5810,4623,8120,26
Nákladové úroky 6 3845 3295 6477 0094 465
Nákladové úroky v minulom roku 5 3295 6476 0094 4656 614
Náklady na predaný tovar 1 257 7821 241 8011 304 6771 222 3781 091 918
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74 42243 00856 35370 15861 908
Neobežný majetok 6 169 6086 196 4316 174 0976 122 7696 080 735
Obežný majetok 460 365419 736375 746541 248652 757
Obrat obežného majetku 3,784,034,372,972,24
Obrat zásob 42,8720,1123,9951,177,23
Odpisy 209 354178 32671 862142 89872 131
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 104 67789 16335 93171 44972 131
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 104 67789 16335 93171 4490,0000
Osobné náklady 382 891340 915295 396279 2620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 44617 31818 94419 33916 405
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 21 0832 7289 2914 216446,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 207 527196 285133 277240 3450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 211 622157 25266 840142 20568 664
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79120,76120,87590,72340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,5010,415,985,500,3393
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,311,141,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81720,86250,91830,91455,14
Pohľadávky z obchodného styku 318 629334 530285 531327 611268 252
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55980,51930,50550,63240,6679
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -93,64968,0035,3733,27-14,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,07-1,05-27,25-23,3584,20
Pridaná hodnota 483 962447 846337 258386 062370 481
Primárna platobná neschopnosť 0,65130,58670,46680,73360,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,406,7118,857,3314,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,406,7118,857,3314,32
Služby 1 067 0681 075 2631 106 9101 035 228919 316
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 637 6226 623 0066 556 3226 669 4886 741 196
Spotreba materiálu… 116 292123 530141 414116 992110 694
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000040,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 774 2861 690 7301 667 8931 608 8151 462 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 32 5421 08325 958375,000,0000
Tržby z predaja tovaru 186 11593 458112 88777 30490 195
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 555 6291 596 1891 529 0481 531 1361 372 204
Účtovný cash flow 57 923-5 601-153 867-163 676375 942
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000040,00
Úrokové krytie 1,81-2,410,62091,320,2235
Vlastné imanie 5 424 0475 421 7795 442 8535 444 9155 445 609
Všetky záväzky 1 213 5751 200 5031 113 0991 224 0911 295 003
Výsledok hospodárenia 12 8101 72513 15324 36818 321
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 8101 72513 15324 36818 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 268-21 074-5 022-693,00-3 467
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 074-5 0223 133-3 466-4 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 148-18 194-2 1412 245-1 238
Zásoby 1 7362 1392 3491 3718 563
Záväzky 1 213 5751 200 5031 113 0991 224 0911 295 003
Záväzky z obchodného styku 207 527196 285133 277240 3450,0000
Zisk pred zdanením 5 148-18 194-2 1412 245-1 238
Zmena EBIT -0,8964-3,670,28752,870,4800

Činnosti firmy
Revízia a opravy požiarnych čerpadiel
Maliarske a natieračské práce
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Bezpečnostnotechnické služby
Aplikácia protipožiarnych nástrekových a náterových látok
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Vedenie účtovníctva
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
Technik požiarnej ochrany
Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Sprostredkovanie obchodnej činnosti
Revízia a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
Realitná agentura
Počítačové služby
Kúpa tov.za účel.jeho ďalš.predaja a predaj v rozsah.voľ.živ
Prenájom hnuteľných vecí
Opravy a revízie požiarnych vodovodov
Školenie a praktická výučba vodičov motorových vozíkov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných..
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Upratovacie a čistiace práce
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Inštalácia, revízie a opravy požiarnych klapiek
Špecialista požiarnej ochrany
Kontrola a opravy ručných a pojazdných hasiacich prístrojov Opravy a revízie..