Obec Nemčice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 3 250 9621 287 8651 332 3941 340 6371 119 734
Aktivácia 1 2390,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 9 9960,04000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 9 9960,04000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 794348,55873,74964,88665,67
Časové rozlíšenie pasív 787 121471 419500 150447 650453 017
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,24374,384,829,646,08
Celková tržba 8 81013 20814 73312 58211 730
Celková tržba v minulom roku 10 33614 73312 58211 17611 383
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61220,08500,14300,20620,0732
Celkový dlh 935 59163 988104 130152 65045 479
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -84 072-89 207-91 615-170 921-69 568
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 94 06889 20791 615170 92169 568
Čistý cash flow 94 06889 20791 615170 92169 568
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 29324 343-12 57070 66213 614
Čistý zisk 35 29324 343-12 57070 66213 614
Čistý zisk v minulom roku 35 818-12 57070 66245 83831 331
Cudzie zdroje -1 528 250-752 458-728 115-740 337-621 238
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 232969,09398,47227,8683,21
Doba obratu aktív 134 68635 59033 00938 89234 844
Doba obratu pohľadávok 1 232969,09398,47227,8683,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15 995563,39470,96514,35356,20
EBIT v minulom roku 35 818-12 57070 66245 83831 331
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 29324 343-12 57070 66213 614
EBITDA 112 701106 25761 082135 54372 433
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 112 701106 25761 082135 54372 433
Finančná páka 2,131,711,831,811,80
Finančné účty 94 06889 20791 615170 92169 568
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4701-0,5843-0,5465-0,5522-0,5548
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47010,58430,54650,55220,5548
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 112 701106 25761 082135 54372 433
Krátkodobé pohľadávky 29 73935 06816 0847 8552 674
Krátkodobé záväzky 386 07620 38719 01017 73011 447
Materiál 615,55416,66703,70429,701 456
Náklady na predaný tovar 63 54064 54371 51160 28646 353
Neobežný majetok 2 759 2761 160 4641 223 1181 160 4671 045 370
Obežný majetok 489 892127 053108 403179 20573 698
Odpisy 77 40881 91473 65164 88158 819
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 77 40881 91473 65164 88158 819
Osobné náklady 224 483174 564162 352129 727108 800
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 112 701106 25761 082135 54372 433
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,686,756,2213,585,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,25-8,43-7,95-4,33-8,93
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61220,08500,14300,20620,0732
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,300,60221,701,130,6279
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,300,60221,701,130,6279
Služby 64 77964 54371 51160 28646 353
Stupeň prevádzkovej páky 1,16-2,16-0,15191,370,4217
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 9960,04000,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 2390,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 81013 20814 73312 58211 730
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 81013 20814 73312 58211 730
Tržby za vlastné výkony a tovar 8 81013 20814 73312 58211 730
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 10 33614 73312 58211 17611 383
Účtovný cash flow 94 06889 20791 615170 92169 568
Úročený dlh 9 9960,04000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 528 250752 458728 115740 337621 238
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 250 9621 287 8651 332 3941 340 6371 119 734
Všetky záväzky 935 59163 988104 130152 65045 479
Výsledok hospodárenia 35 29324 343-12 57070 66213 614
Výsledok hospodárenia po zdanení 35 29324 343-12 57070 66213 614
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 35 818-12 57070 66245 83831 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 35 29324 343-12 57070 66213 614
Zásoby 615,55416,66703,70429,701 456
Záväzky súčet 935 59163 988104 130152 65045 479
Zisk pred zdanením 35 29324 344-12 55770 67413 619
Zmena Celkovej tržby 0,85240,89651,171,131,03
Zmena EBIT 0,9853-1,94-0,17791,540,4345
Účtovné závierky