Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 960 115-1 280 496-1 029 149-882 774-993 983
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 960 1151 280 4961 029 149882 774993 983
Čistý cash flow 679 618251 347146 376-111 21085 435
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 468 010-52 435-469 154-147 286-282 835
Čistý zisk 460 006-60 598-477 355-158 602-289 408
Čistý zisk v minulom roku -60 598-477 355-158 602-289 408-945 611
Daň z príjmov 8 0048 1638 20111 3166 573
Daň z príjmov v minulom roku 8 1638 20111 3166 5734 449
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 0048 1638 20111 3166 573
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000031 595
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,7842,7546,9743,7147,12
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00001,09
EBIT v minulom roku -52 435-469 154-147 286-282 835-941 161
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 468 010-52 435-469 154-147 286-282 835
EBITDA 945 397463 912153 317477 361391 431
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 945 397463 912153 317477 361391 431
Finančné účty 1 960 1151 280 4961 029 149882 774993 983
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 945 397463 912153 317477 361391 431
Materiál 68 16767 77960 70063 90553 275
Odpisy 485 391524 510630 673635 963680 839
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 485 391524 510630 673635 963680 839
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 945 397463 912153 317477 361391 431
Pohľadávky z obchodného styku 876 0211 516 9561 554 2981 394 6231 369 283
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 677 78912 951 70312 079 59411 646 73210 607 408
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 677 78912 951 70312 079 59411 646 73210 607 408
Účtovný cash flow 679 618251 347146 376-111 21085 435
Výsledok hospodárenia 460 006-60 598-477 355-158 602-289 408
Výsledok hospodárenia po zdanení 460 006-60 598-477 355-158 602-289 408
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -60 598-477 355-158 602-289 408-945 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 460 006-60 598-477 355-158 602-289 408
Zásoby 71 14870 76063 82166 88656 226
Zisk pred zdanením 468 010-52 435-469 154-147 286-282 835
Zmena EBIT -8,930,11183,190,52070,3005
Účtovné závierky