Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 778 806873 8051 507 1962 223 5132 797 264
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000400 924
Bankové úvery 0,00000,000011 0170,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,03210,65131,050,86181,18
Bežné bankové úvery 0,00000,000011 0170,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000799,002 4333 383
Časové rozlíšenie pasív 0,0000170,00340,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,03-1,35-0,0828-0,8043-0,8180
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,60590,4434-0,0452-0,41680,3160
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 24,6011,83-5,51-9,058,93
Celkové tržby 1 20182 765658 922892 1051 509 286
Celkový dlh 748 387805 5341 840 7172 499 7582 515 500
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -943,00-93 1959 902-28 771-250 958
Čistá marža, Zisková marža, ROS -31,38-1,30-0,0810-0,62090,0723
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 943,0093 1951 11528 771250 958
Čistý cash flow -92 25292 080-27 656-222 187230 484
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -37 682-106 592-61 208-411 601125 569
Čistý zisk -37 682-107 948-53 394-553 933109 113
Čistý zisk v minulom roku -107 948-53 394-553 933109 113115 638
Cudzie zdroje -30 419-68 101333 861276 245-281 764
Daň z príjmov 0,00000,0000-27 995139 276-20 172
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000-27 995139 276-20 172-95 419
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000-27 995139 276-20 172
Dlhodobé pohľadávky 35 4820,00000,000027 154105 407
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000797,7565,7963,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000728,5335,4119,05
Doba obratu aktív 0,00000,00001 8841 015999,55
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000797,7578,18101,50
Doba obratu zásob 0,00000,00002 4445 0873 009
Doba splácania záväzkov 0,00000,000098 6159 5485 121
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000764,48243,27260,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000032 8393 5781 207
EBIT v minulom roku -106 592-61 208-411 601125 56942 243
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -37 682-106 592-61 208-411 601125 569
EBITDA -37 391-47 827363 130-233 626300 862
EBITDA marža -31,13-0,57790,5511-0,26190,1993
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -37 391-47 827363 130-233 626300 862
Finančná páka 25,6012,83-4,51-8,059,93
Finančné účty 943,0093 1951 11528 771250 958
Hrubá marža -7,87-0,2503-0,1579-0,03660,4618
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -37 68295 9071 475 028-227 029602 804
Krátkodobé pohľadávky 3 94742 176638 310144 163178 645
Krátkodobé záväzky 152 247207 674611 686533 043729 441
Krytie dlhovej služby 0,0000-35,2717,99-76,458,21
Materiál 0,00000,000015 15874 04775 352
Nákladové úroky 0,00001 35620 1813 05636 628
Nákladové úroky v minulom roku 1 35620 1813 05636 62822 024
Náklady na predaný tovar 9 45120 717396 109832 423324 425
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00002 26420 37851 996
Neobežný majetok 738 434738 434851 8141 736 9891 830 245
Obežný majetok 40 372135 371654 583484 091963 636
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,34290,46040,5581
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,44621,651,06
Odpisy 0,00004 322203 034171 884189 636
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 161101 51785 94294 818
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00002 161101 51785 94294 818
Osobné náklady 28 870135 482264 720392 676400 725
Ostatné náklady na finančnú činnosť 291,00384,00702,001 9031 598
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 55730 616203 694199 751171 925
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -37 682-103 626149 640-382 049298 749
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,24-1,590,16542,010,3873
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,05-6,54-2,54-12,030,5749
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -76,811,11-0,0420-0,24910,1527
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-45,96-1,6013,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,3274-0,1529-0,3931-0,08311,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3274-0,1482-0,2225-0,05781,18
Pohľadávky z obchodného styku 3 3183 678582 92677 59953 298
Pohotová likvidita II. stupeň 0,03210,65131,030,32900,5936
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3297-0,7396-12,07-1,24-1,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000067,91-1,37-72,716,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96090,92191,221,120,8993
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 24,6011,83-5,51-9,058,93
Pridaná hodnota -9 451-20 717-104 059-32 639697 031
Primárna platobná neschopnosť 10,428,320,34942,573,23
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,24-1,590,15992,010,3873
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -20,02-16,845,07-10,708,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -20,02-16,845,07-10,708,36
Služby 9 19412 36082 029520 855287 094
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 778 806873 8051 507 1962 223 5132 797 264
Spotreba materiálu… 257,008 357113 200215 803195 256
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000011 0170,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000072 059848 350804 0341 173 226
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000072 059556 3004 250151 770
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00002 79021 67855 131
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000289 260778 106966 325
Účtovný cash flow -92 25292 080-27 656-222 187230 484
Úročený dlh 0,00000,000011 0170,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-78,61-3,03-134,693,43
Vlastné imanie 30 41968 101-333 861-276 245281 764
Všetky záväzky 748 387805 5341 840 7172 499 7582 515 500
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,240,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -37 391-106 394-60 963-410 199103 344
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -37 391-106 394-60 963-410 199103 344
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 682-107 948-53 394-553 933109 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -107 948-53 394-553 933109 113115 638
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -37 682-107 948-81 389-414 65788 941
Zásoby 0,00000,000015 158284 003428 626
Záväzky 748 387805 5341 840 7172 499 7582 515 500
Záväzky z obchodného styku 34 55730 616203 694199 751171 925
Zisk pred zdanením -37 682-107 948-81 389-414 65788 941
Zmena EBIT 0,35351,740,1487-3,282,97
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-198 616-75 387-191 003
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-198 616-75 387-191 003
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000126 304777 3598 939159 652
Účtovné závierky