MICOMPLEX, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -84,00-84,00-84,007 11862 957
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000263,00
Bežná likvidita III. stupeň -0,0326-0,0326-0,03260,78610,2065
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000263,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000020,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-2,79-1,34-0,1653
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,9992-0,9992-0,9992-1,07-1,18
Celkové tržby 0,00000,000020,0098 7001 352 798
Celkový dlh 109 577109 577109 577116 055414 838
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 84,0084,0084,00-7 118-18 974
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-36,202,460,6392
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -84,00-84,00-84,007 11819 237
Čistý cash flow 0,00000,0000-7 202-12 119-50 335
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-241,00244 014912 850
Čistý zisk 0,00000,0000-724,00242 944864 726
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-724,00242 944864 7262 753 938
Cudzie zdroje 109 661109 661109 661108 937351 881
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00976,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00976,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00976,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,000091,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000072,43
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000737,25132,06
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000091,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000937,88638,87
EBIT v minulom roku 0,0000-241,00244 014912 8502 855 227
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-241,00244 014912 850
EBITDA 0,00000,0000-10,0092 558-7 311
EBITDA marža 0,00000,0000-0,50000,9378-0,0054
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-10,0092 558-7 311
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,970,00400,0011
Finančné účty -84,00-84,00-84,007 11819 237
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1 305-1 305-1 30515,305,59
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1 3051 3051 305-15,30-5,59
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-241,00244 0182 801 815
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -30,68-30,68-30,681,274,84
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000043 700
Krátkodobé záväzky 2 5772 5772 5779 055304 575
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-3,33984,66-0,1550
Nákladové úroky 0,00000,00003,0094,0047 164
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003,0094,0047 164100 329
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00005 749181 717
Obežný majetok -84,00-84,00-84,007 11862 937
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,49512,76
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,49512,76
Odpisy 0,00000,00000,00000,000050 816
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000025 408
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000025 408
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000037 838
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000231,00390,00478,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000151 850776 672
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 5966 5966 5966 595161 694
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-724,00242 944915 542
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,00000,0066-2,23-2,46
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,00002,8734,2814,50
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,00002,8734,2814,50
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00000,0906-125,98-3,78
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,3056
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,0000-4,91
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-360,10-0,1228-0,0372
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,0000-3,44-0,2893
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000034 530
Pohotová likvidita II. stupeň -0,0326-0,0326-0,03260,78610,2065
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000-15,23-8,99-6,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-2 401-128,93-1,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -1 304-1 304-1 30416,306,59
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,9992-0,9992-0,9992-1,07-1,18
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-2 225-7 706
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00007,36
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,00008,6234,1313,74
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,00000,0066-2,23-2,46
Rýchla likvidita I. stupeň -0,0326-0,0326-0,03260,78610,0631
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-10 9581,25-56,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-10 9581,25-56,74
Služby 0,00000,00000,00005 749159 884
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -84,00-84,00-84,007 11862 957
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,000021 833
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000263,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00003 5241 190 477
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00001 016 466
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00003 524174 011
Účtovný cash flow 0,00000,0000-7 202-12 119-50 335
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000263,00
Úrokové krytie 0,00000,0000-80,332 59619,35
Vlastné imanie -109 661-109 661-109 661-108 937-351 881
Všetky záväzky 109 577109 577109 577116 055414 838
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-10,0092 558145 350
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-10,0092 558145 350
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-724,00242 944864 726
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-724,00242 944864 7262 753 938
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-244,00243 920865 686
Záväzky 109 577109 577109 577116 055414 838
Záväzky z obchodného styku 7 1507 1507 1507 149254 186
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 554,00554,00554,00554,0092 492
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-244,00243 920865 686
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000812 989