METROPOL Invest, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 199 9142 312 7572 449 0362 511 6872 364 480
Časové rozlíšenie aktív 4 2122 331357,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 6603 238833,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,200,98070,66480,404414,73
Celkové tržby 1 126 087907 699896 639710 521816 173
Celkový dlh 1 197 9121 144 302976 681723 0212 214 195
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 507-17 119-7 995174 452120 569
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1463-0,3331-0,3441-0,5101-0,2331
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 50717 1197 9955 54859 431
Čistý cash flow 3 3889 1242 447-53 88311 508
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -133 775-289 723-271 918-312 051-117 378
Čistý zisk -164 793-302 322-308 548-362 452-190 270
Čistý zisk v minulom roku -302 322-308 548-362 452-190 270-188 868
Cudzie zdroje -1 002 002-1 166 795-1 469 117-1 787 833-150 285
Daň z príjmov -18 092-16 695-36 665-29 1682 100
Daň z príjmov v minulom roku -16 695-36 665-29 1682 10014 069
Daň z príjmov z bežnej činnosti -18 092-16 695-36 665-29 1682 100
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,1413,2620,5317,8514,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,4512,4119,6316,4313,00
Doba obratu aktív 719,18938,941 0121 3291 068
Doba obratu pohľadávok 15,1413,2620,5317,8514,01
Doba obratu zásob 1 7182 2041 269755,33259,12
Doba splácania záväzkov 72 25369 83628 96314 46857 035
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 294,38287,72221,32224,81853,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 14114 2526 1976 9459 282
EBIT v minulom roku -289 723-271 918-312 051-117 378-107 612
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -133 775-289 723-271 918-312 051-117 378
EBITDA 198 04039 93442 136-64 69598 346
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 198 04039 93442 136-64 69598 346
Finančná páka 2,201,981,671,4015,73
Finančné účty 20 50717 1197 9955 54859 431
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4555-0,5045-0,5999-0,7118-0,0636
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45550,50450,59990,71180,0636
Hrubá marža 0,61380,45460,48240,41500,4921
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 196 42537 17440 282-65 38797 790
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40930,30640,21860,16920,7992
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000180 000180 000
Krátkodobé pohľadávky 46 31532 65849 66933 75331 013
Krátkodobé záväzky 900 489708 693535 458425 0161 889 654
Krytie dlhovej služby 4,031,290,5506-0,80461,39
Materiál 19 61220 08521 26320 4478 450
Nákladové úroky 49 11029 29473 29579 56970 792
Nákladové úroky v minulom roku 29 29473 29579 56970 79267 187
Náklady na predaný tovar 425 302486 374450 561395 139406 185
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 5493 7046 74810 72212 093
Neobežný majetok 2 107 4742 238 2882 367 5602 450 1982 265 451
Obežný majetok 88 22872 13881 11961 48999 029
Obrat aktív 0,50750,38870,36060,27470,3416
Obrat neobežného majetku 0,52980,40170,37300,28160,3566
Obrat obežného majetku 12,6512,4610,8911,228,16
Obrat zásob 0,21250,16560,28770,48321,41
Odpisy 328 764326 442311 688245 918215 174
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 164 382163 221155 844122 959107 587
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 164 382163 221155 844122 959107 587
Osobné náklady 622 546527 842530 300464 083400 107
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 4973 6702 9462 188889,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000333,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 51 611144 626114 572204 0030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 163 97124 1203 140-116 53424 904
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1645-0,2591-0,2100-0,1842-0,5761
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90071,281,231,570,9963
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 151,95111,4264,0927,5033,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,110,78180,81560,63541,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72660,48310,51370,41540,6527
Pohľadávky z obchodného styku 44 21530 57847 48931 05328 763
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -295,75-127,88-600,3733,18-13,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,06900,31150,0334-0,67720,1626
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54450,49480,39880,28790,9364
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,200,98070,66480,404414,73
Pridaná hodnota 691 203412 683432 505294 899401 609
Primárna platobná neschopnosť 1,174,732,416,5710,69
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1645-0,2591-0,2100-0,2027-1,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,0528,6523,18-11,1822,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,0528,6523,18-11,1822,51
Služby 120 784203 809129 661130 183123 966
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 199 9142 312 7572 449 0362 511 6872 364 480
Spotreba materiálu… 299 969278 861314 152254 234270 126
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000180 000180 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 117 946899 512883 612690 786807 794
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 441455,00546,00748,000,0000
Tržby z predaja tovaru 13 14814 63513 56915 43320 896
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 103 357884 422869 497674 605786 898
Účtovný cash flow 3 3889 1242 447-53 88311 508
Úročený dlh 0,00000,00000,0000180 000180 000
Úrokové krytie -2,72-9,89-3,71-3,92-1,66
Vlastné imanie 1 002 0021 166 7951 469 1171 787 833150 285
Všetky záväzky 1 197 9121 144 302976 681723 0212 214 195
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00001 6603 238833,000,0000
Výsledok hospodárenia -129 283-286 053-269 006-309 865-116 828
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -129 283-286 053-269 006-309 865-116 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -164 793-302 322-308 548-362 452-190 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -302 322-308 548-362 452-190 270-188 868
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -182 885-319 017-345 213-391 620-188 170
Zásoby 21 40622 36123 45522 1888 585
Záväzky 1 197 9121 144 302976 681723 0212 214 195
Záväzky z obchodného styku 51 611144 626114 572204 003307 535
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,0000307 535
Zisk pred zdanením -182 885-319 017-345 213-391 620-188 170
Zmena EBIT 0,46171,070,87142,661,09
Účtovné závierky