TATRASAN, s.r.o. v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 1 8362 6530,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000055,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,010,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 0750,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 491 515491 5150,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3,00-267,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3,00267,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -264,00267,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -817,00-7,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -817,00-7,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -7,00-6 2370,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 489 679488 8620,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000029 900 4960,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -7,00-6 2370,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -817,00-7,000,00000,00000,0000
EBITDA -602,00-6,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -602,00-6,000,00000,00000,0000
Finančné účty 3,00267,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 266,71184,270,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -266,71-184,270,00000,00000,0000
Hrubá marža -1,290,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -817,00-7,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 267,71185,270,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000498,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 491 515491 5150,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 6776,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 8331 8330,00000,00000,0000
Obežný majetok 3,00765,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 215,001,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 113 5460,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -817,00-7,000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 8551 8310,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 267,71185,270,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,010,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -2 677-6,000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -816,47-81 9190,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -816,47-81 9190,00000,00000,0000
Služby 2 6776,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 8362 6530,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -264,00267,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -489 679-488 8620,00000,00000,0000
Všetky záväzky 491 515491 5150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -602,00-6,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -602,00-6,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -817,00-7,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7,00-6 2370,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -817,00-7,000,00000,00000,0000
Záväzky 491 515491 5150,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 113 5460,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -817,00-7,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 116,710,00110,00000,00000,0000