Autobusová doprava Púchov, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 303 991286 903341 835348 362120 092
Bežná likvidita III. stupeň 2,0720,043,538,044,40
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000225,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0366-0,6568-0,15821,16-0,5058
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,843,574,484,620,8770
Celkové tržby 500 395511 644448 815450 627460 355
Celkový dlh 241 150224 183279 466286 42156 112
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 406-7 314-9 413-12 795-3 155
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 4067 3149 41312 7953 155
Čistý cash flow 2 092-2 099-3 3829 640-9 214
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 4846 6458 603223,006 844
Čistý zisk 121,00352,00428,00-2 0394 235
Čistý zisk v minulom roku 352,00428,00-2 0394 235-3 112
Cudzie zdroje -62 841-62 720-62 369-61 941-63 980
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00976,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00976,002 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00976,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 404,65202,23229,42121,32235,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,29340,014718,5116,179,03
Doba obratu aktív 1 1441 0521 2161 216379,99
Doba obratu pohľadávok 404,65202,23229,42121,32235,98
Doba obratu zásob 196,95242,40272,7012 7811 422
Doba splácania záväzkov 7 244498,523 7515 50312 268
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 215,0211,7276,0529,0457,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 555480,583 5704 81311 916
EBIT v minulom roku 6 6458 603223,006 8443 230
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 4846 6458 603223,006 844
EBITDA 81 122105 323101 84193 685142 526
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 81 122105 323101 84193 685142 526
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,6916-0,88970,1873
Finančná páka 4,844,575,485,621,88
Finančné účty 9 4067 3149 41312 7953 155
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2067-0,2186-0,1825-0,1778-0,5328
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,20670,21860,18250,17780,5328
Hrubá marža -0,2721-0,6841-0,6341-0,6479-0,5791
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 80 29293 67989 54584 203135 089
Krátkodobé pohľadávky 107 56755 16764 48334 77174 580
Krátkodobé záväzky 57 1573 19621 3748 32218 217
Krytie dlhovej služby 15,1316,7414,1271,9587,28
Materiál 558,00558,00558,00558,00558,00
Nákladové úroky 5 3636 2937 2151 3021 633
Nákladové úroky v minulom roku 6 2937 2151 3021 6333 461
Náklady na predaný tovar 233 185449 566387 177396 552381 935
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 8802 3402 080552,00542,00
Neobežný majetok 185 464222 868266 385281 46740 020
Obežný majetok 118 52764 03575 45066 89579 847
Obrat aktív 0,31920,34710,30010,30030,9606
Obrat neobežného majetku 0,52320,44680,38510,37162,88
Obrat obežného majetku 0,81861,551,361,561,44
Obrat zásob 1,851,511,340,02860,2566
Odpisy 74 80887 03480 94283 980128 248
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 40443 51740 47141 99064 124
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 40443 51740 47141 99064 124
Osobné náklady 217 3450,0000130,0025,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 830,0011 64412 2969 4827 437
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 9413 08120 3447 27917 694
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 74 92987 38681 37081 941132 483
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,600,0000-0,0005-0,00010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -47,28-149,57-136,82-528,89-491,85
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,62650,0000-2 189-11 6780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4661-4,02-3,51-3,48-2,08
Pohľadávky z obchodného styku 78,004,005 2034 6342 854
Pohotová likvidita II. stupeň 2,0519,553,465,724,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -30,0429,8818,44-6,436,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,3901-0,3335-0,46877,40-5,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79330,78140,81750,82220,4672
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,843,574,484,620,8770
Pridaná hodnota -136 158-349 995-284 588-291 945-266 580
Primárna platobná neschopnosť 460,78770,253,911,576,20
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16462,290,44041,540,1732
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,972,132,743,060,3937
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,972,132,743,060,3937
Služby 129 979351 964307 510305 900315 944
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 303 991286 903341 835348 362120 092
Spotreba materiálu… 100 32695 26277 58790 10065 449
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 97 02799 571102 589104 607115 355
Tržby z predaja tovaru 4 1493 6234 5772 300765,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 92 87895 94898 012102 307114 590
Účtovný cash flow 2 092-2 099-3 3829 640-9 214
Úrokové krytie 1,021,061,190,17134,19
Vlastné imanie 62 84162 72062 36961 94163 980
Všetky záväzky 241 150224 183279 466286 42156 112
Výsledok hospodárenia 6 31418 28920 8999 70514 278
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 31418 28920 8999 70514 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 121,00352,00428,00-2 0394 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 352,00428,00-2 0394 235-3 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 121,00352,001 388-1 0795 211
Zásoby 1 5541 5541 55419 3292 112
Záväzky 241 150224 183279 466286 42156 112
Záväzky z obchodného styku 35 9413 08120 3447 27917 694
Zisk pred zdanením 121,00352,001 388-1 0795 211
Zmena EBIT 0,82530,772438,580,03262,12