KARAOKE MUSIC, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 893,001 7560,00000,00000,0000
Bankové úvery 44,000,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 44,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,03-1,080,00000,00000,0000
Celkové tržby 500,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 27 01725 1160,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5,00-297,000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -5,530,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39,00297,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -258,00297,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 804-4 0100,00000,00000,0000
Čistý zisk -2 764-4 0100,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -4 0106 2970,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 26 12423 3600,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,300,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 651,890,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 7,300,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 8420,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19 6900,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 0106 2970,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 804-4 0100,00000,00000,0000
EBITDA -855,00-3 4680,00000,00000,0000
EBITDA marža -1,710,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -855,00-3 4680,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,53220,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 39,00297,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 29,2513,300,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -29,25-13,300,00000,00000,0000
Hrubá marža -2,350,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -960,00-3 5820,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 30,2014,300,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 10,00193,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 26 97325 1160,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 6753 2260,00000,00000,0000
Neobežný majetok 844,001 2660,00000,00000,0000
Obežný majetok 49,00490,000,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,55990,00000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,59240,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 10,200,00000,00000,00000,0000
Odpisy 844,00422,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 422,00422,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 422,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105,00114,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 1940,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 920-3 5880,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -2,02-2,280,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,02-2,280,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,51600,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,39-7,640,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,51600,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -101,2678,650,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 30,2514,300,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,03-1,080,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -1 175-3 2260,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -3,10-2,280,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -31,60-7,240,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -31,60-7,240,00000,00000,0000
Služby 344,00547,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 893,001 7560,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 3312 6790,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 44,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 500,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -258,00297,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 44,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -26 124-23 3600,00000,00000,0000
Všetky záväzky 27 01725 1160,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 699-3 8900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 699-3 8900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 764-4 0100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 0106 2970,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 804-4 0100,00000,00000,0000
Záväzky 27 01725 1160,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 7 1940,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 804-4 0100,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,4499-0,63680,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Sekretárske služby a preklady
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Výroba hotových jedál a polotovarov v rozsahu voľných živností
Vydávanie časopisov a periodických publikácií
Predaj tepelne rýchlo upravovaných masových výrobkov a obvyklých príloh, ako..
Výroba kovového tovaru -stojany na svetelné efekty, konzoly na uchytavanie mixov,..
Vydavatelské činnosti
Reklamné činnosti
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t
Prenájom strojov a nástrojov
Fotografické služby
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení..
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Služby účtovnícke, vedenie a kontrola účtov a služby s tým spojené
Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a služby s tým spojené
Automatizované spracovanie dát
Prekladištia nákladov a skladovanie
Oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť (mimo automobilov a motocyklov)
Ubytovacie možnosti - byt, chata, dom
Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
Výroba obalov na zvukové zariadenia-CD kufre,svetelné efekty a pod. z dreva
Vydávanie nahraných nosičov
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Kultúrno-osvetové a kultúrno-zábavné činnosti
Veľtrhy, zábavné parky
Činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Športová rekreačná činnosť
Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače
Zábavná činnosť-podujatia pre deti a dospelých
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Vzdelávanie a mimoškolská výchova- školena D.J. a pod
Sprostredkovanie obchodu a služieb
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Služby prieskumu trhu a verejnej mienky a služby s tým spojené