TERAPO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 482 204488 529419 616334 385215 350
Bankové úvery 4,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,94750,91281,141,131,23
Bežné bankové úvery 4,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,39-1,46-0,4419-0,2588-0,4583
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 57,0444,194,633,012,84
Celkové tržby 528 448432 151496 410438 436363 898
Celkový dlh 473 896477 718345 098251 056159 242
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 575-15 765-32 931-21 567-25 713
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 57915 76532 93121 56725 713
Čistý cash flow 11 57915 76532 93121 56725 713
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -22 503-63 708-7 85128 18121 725
Čistý zisk -22 503-63 708-8 81127 22120 764
Čistý zisk v minulom roku -63 708-8 81127 22120 764-85 451
Cudzie zdroje -8 308-10 811-74 518-83 329-56 108
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 302,15383,50269,31218,93245,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 288,60372,28264,35144,9678,11
Doba obratu aktív 333,06445,74312,01278,42310,63
Doba obratu pohľadávok 302,15383,50269,31218,93245,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 327,32435,88256,60209,04229,70
EBIT v minulom roku -63 708-7 85128 18121 725-84 486
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -22 503-63 708-7 85128 18121 725
EBITDA -2 806-46 80815 47831 10724 665
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 806-46 80815 47831 10724 665
Finančná páka 58,0445,195,634,013,84
Finančné účty 11 57915 76532 93121 56725 713
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 224-47 20815 01130 630244 907
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98280,97790,82240,75080,7395
Krátkodobé pohľadávky 437 452420 312362 195262 930169 951
Krátkodobé záväzky 473 892477 718345 098251 056159 242
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 50 48546 12455 21568 09061 860
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000024 665
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00004,00
Náklady na predaný tovar 496 974455 759439 424401 434222 110
Neobežný majetok 33 17352 45224 49049 88819 686
Obežný majetok 449 031436 077395 126284 497195 664
Obrat aktív 1,100,81891,171,311,18
Obrat neobežného majetku 15,937,6320,048,7912,85
Obrat obežného majetku 1,180,91741,241,541,29
Odpisy 19 27916 50022 8622 4512 451
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 27916 50022 8622 4512 451
Ostatné náklady na finančnú činnosť 418,00400,00467,00477,001 424
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 224-47 20814 05129 67223 215
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,71-5,89-0,11820,32670,3701
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,71-5,89-0,10540,33820,3872
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,63-3,382,2515,0712,62
Pohľadávky z obchodného styku 417 824408 021355 517174 10054 147
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94750,91281,141,131,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7175-0,6858-2,26-3,86-2,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000025 713
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98280,97790,82240,75080,7395
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 57,0444,194,633,012,84
Pridaná hodnota 31 465-55 72151 46236 92730 929
Primárna platobná neschopnosť 0,12080,11300,15530,39111,14
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,71-5,89-0,11820,32670,3701
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -168,89-10,2122,308,076,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -168,89-10,2122,308,076,46
Služby 376 419303 365302 490247 43781 567
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 482 204488 529419 616334 385215 350
Spotreba materiálu… 120 555152 394136 934153 997140 543
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 528 439400 038490 886438 361363 872
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000110 833
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00002 6000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 528 439400 038488 286438 361253 039
Účtovný cash flow 11 57915 76532 93121 56725 713
Úročený dlh 4,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000021 725
Vlastné imanie 8 30810 81174 51883 32956 108
Všetky záväzky 473 896477 718345 098251 056159 242
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,710,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -22 085-63 308-7 38428 65623 147
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 085-63 308-7 38428 65623 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 503-63 708-8 81127 22120 764
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -63 708-8 81127 22120 764-85 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -22 503-63 708-7 85128 18121 724
Záväzky 473 896477 718345 098251 056159 242
Záväzky z obchodného styku 50 48546 12455 21568 09061 860
Zisk pred zdanením -22 503-63 708-7 85128 18121 724
Zmena EBIT 0,35328,11-0,27861,30-0,2571
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000109 900