Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 7 50250 6080,00000,00000,0000
Bankové úvery 8 6935 5610,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00040,58360,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 8 6935 5610,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 28,00489,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,05-3,000,00000,00000,0000
Celkové tržby 31 0140,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 168 56875 9750,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 6689 7750,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,690,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25,00286,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1 713286,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -81 408-53 3120,00000,00000,0000
Čistý zisk -83 548-54 1800,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -52 151429,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 161 06625 3670,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00003,050,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00003,050,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 88,30133,170,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00003,050,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000169,980,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 819157,500,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -49 8981 0470,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -81 408-53 3120,00000,00000,0000
EBITDA -80 972-47 6240,00000,00000,0000
EBITDA marža -2,610,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -80 972-47 6240,00000,00000,0000
Finančná páka -0,0466-2,000,00000,00000,0000
Finančné účty 25,00286,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 21,470,50120,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -21,47-0,50120,00000,00000,0000
Hrubá marža -1,500,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -81 270-48 5680,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 20,601,180,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00004 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 1590,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 154 53959 8540,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -68,62-54,870,00000,00000,0000
Materiál 9,0038 8670,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 180868,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 293618,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 77 403128 5260,00000,00000,0000
Neobežný majetok 7 4409 8070,00000,00000,0000
Obežný majetok 34,0040 3120,00000,00000,0000
Obrat aktív 4,132,740,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 4,1714,140,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 912,123,440,00000,00000,0000
Odpisy 138,004 7440,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 69,004 7440,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 69,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 30 3440,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 298,00944,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 32 7730,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -83 410-49 4360,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54833,540,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -10,85-1,050,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -10,85-1,050,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55375,770,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,65410,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,530,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,522,150,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 1590,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -94,0388,700,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,450,32950,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,160,19880,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 22,471,500,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,05-3,000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -46 39110 1860,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -11,14-1,070,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51872,140,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,08-1,600,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,08-1,600,00000,00000,0000
Služby 11 65123 0670,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 50250 6080,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 65 752105 4590,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 69310 0610,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 012138 7120,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 012138 7120,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 713286,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 8 69310 0610,00000,00000,0000
Úrokové krytie -68,99-61,420,00000,00000,0000
Vlastné imanie -161 066-25 3670,00000,00000,0000
Všetky záväzky 168 56875 9750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -81 110-52 3680,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -81 110-52 3680,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -83 548-54 1800,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -52 151429,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -82 588-54 1800,00000,00000,0000
Zásoby 9,0038 8670,00000,00000,0000
Záväzky 168 56875 9750,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 32 7730,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -82 588-54 1800,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,63-50,920,00000,00000,0000