BAND SERVIS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 492 517512 276514 983468 447443 188
Aktivácia 28,0022,0015,0066,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 21,2714,2914,4616,8520,07
Časové rozlíšenie aktív 762,00310,001 4691 4721 452
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 9502 9501 7001 700
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,28770,14182,111,490,0374
Celkové tržby 440 456481 700416 704385 710359 849
Celkový dlh 39 98945 88844 26534 74029 676
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -366 912-373 245-368 947-307 184-273 768
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 366 912373 245368 947307 184273 768
Čistý cash flow -6 3334 29861 76333 416623,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 97939 79245 26925 89532 639
Čistý zisk 20 52131 43135 76120 19525 455
Čistý zisk v minulom roku 31 43135 76120 19525 45531 765
Cudzie zdroje -452 528-463 438-467 768-432 007-411 812
Daň z príjmov 5 4588 3619 5085 7007 184
Daň z príjmov v minulom roku 8 3619 5085 7007 1848 971
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 4588 3619 5085 7007 184
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,1147,8847,7754,8347,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,1147,8847,7753,0144,81
Doba obratu aktív 526,92473,58570,09574,96584,84
Doba obratu pohľadávok 55,1147,8847,7754,8347,17
Doba obratu zásob 20 78011 01917 4385 7293 897
Doba splácania záväzkov 9 3326 6599 7732 4031 131
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,5528,0332,4027,5421,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 2524 6764 9431 533491,79
EBIT v minulom roku 39 79245 26925 89532 63940 736
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 97939 79245 26925 89532 639
EBITDA -394,0021 03426 9808 04516 652
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -394,0021 03426 9808 04516 652
Finančná páka 1,091,111,101,081,08
Finančné účty 366 912373 245368 947307 184273 768
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9188-0,9047-0,9083-0,9222-0,9292
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91880,90470,90830,92220,9292
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 197 287193 180199 683183 482181 882
Krátkodobé pohľadávky 51 50851 79043 15444 66935 748
Krátkodobé záväzky 22 01330 31929 26622 43816 648
Krytie dlhovej služby 0,00007,139,154,739,80
Materiál 23 61624 98523 88725 08329 056
Náklady na predaný tovar 255 098294 963228 546214 506182 163
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 861,001 6621 0933 4085 372
Neobežný majetok 24 31836 75649 19461 63274 871
Obežný majetok 467 437475 210464 320405 343366 865
Obrat aktív 0,69270,77070,64020,63480,6241
Obrat neobežného majetku 14,0310,746,704,833,69
Obrat obežného majetku 0,72990,83080,71010,73370,7539
Odpisy 24 87624 87624 87626 47826 488
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 43812 43812 43813 23913 244
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 43812 43812 43813 23913 244
Osobné náklady 94 93487 92483 13684 18187 524
Ostatné náklady na finančnú činnosť 801,001 5541 0351 0251 030
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 74821 29214 8030,00007 238
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 39756 30760 63746 67351 943
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74500,72860,71640,65580,6177
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,100,88050,82171,020,9268
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 99,9660,0992,5624,3217,58
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,90661,141,220,98451,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71840,88530,93670,74900,8283
Pohľadávky z obchodného styku 51 50851 79043 15443 18733 960
Pohotová likvidita II. stupeň 19,0412,7912,8414,6416,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 71,46-107,83-7,57-12,93-661,01
Pridaná hodnota 86 06899 862101 17182 87994 433
Rýchla likvidita I. stupeň 16,6711,2211,4512,7314,92
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -101,492,181,644,321,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -101,492,181,644,321,78
Služby 135 343167 469111 104110 05665 036
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 492 517512 276514 983468 447443 188
Spotreba materiálu… 118 922125 854116 364101 108111 806
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 28,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 440 407481 675416 586385 616359 726
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 99 24186 85086 86988 23183 130
Tržby z predaja tovaru 1 6832 2861 7794 9927 629
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 339 483392 539327 938292 393268 967
Účtovný cash flow -6 3334 29861 76333 416623,00
Vlastné imanie 452 528463 438467 768432 007411 812
Všetky záväzky 39 98945 88844 26534 74029 676
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00002 9502 9501 7001 700
Výsledok hospodárenia 26 79741 34946 29026 90433 516
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 79741 34946 29026 90433 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 52131 43135 76120 19525 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 43135 76120 19525 45531 765
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 97939 79245 26925 89532 639
Zásoby 49 01750 17552 21953 49057 349
Záväzky 39 98945 88844 26534 74029 676
Záväzky z obchodného styku 14 74821 29214 80314 3157 238
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00009 0060,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00005 3090,0000
Zisk pred zdanením 25 97939 79245 26925 89532 639
Zmena EBIT 0,65290,87901,750,79340,8012
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000051,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000051,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 47 17441 65942 68342 89439 778
Účtovné závierky