BRANKO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 118 2526 711 0107 343 1245 252 6446 414 900
Bankové úvery 0,0000640 000640 0000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00080,05100,13590,30450,9605
Bežné bankové úvery 0,0000640 000640 0000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 3061 313360,00360,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 707 182178 134188 075198 0830,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58210,71660,76450,23460,0314
Celkové tržby 202 954631 460435 0492 4770,0000
Celkový dlh 1 990 7822 727 1753 099 985960 575195 002
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 245 1991 882 7392 753 993780 238-9 016
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,90-0,3954-0,0887-856,420,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 90,001 7535 0039 5409 016
Čistý cash flow -1 663-3 250-4 5377 7899 016
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -289 365-17 69830 598-2 099 376154 157
Čistý zisk -385 413-249 690-38 593-2 121 363154 157
Čistý zisk v minulom roku -249 690-38 593-2 121 363-4 5511 419 452
Cudzie zdroje -3 420 288-3 805 701-4 055 064-4 093 986-6 219 898
Daň z príjmov 21 956135 5171 3263 2090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 135 5171 3263 2092 2830,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21 956135 5171 3263 2090,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000021 956154 593154 959156 584
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,9473,48377,450,00001 961
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000071,58377,450,00001 874
Doba obratu aktív 24 0273 9656 3050,000076 528
Doba obratu pohľadávok 1,9486,46510,190,00003 829
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003 692
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 258257,14281,660,00002 267
EBIT v minulom roku -17 69830 598-2 099 376-2 2681 506 015
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -289 365-17 69830 598-2 099 376154 157
EBITDA 475 327595 615103 072-35 448-3 058
EBITDA marža 2,340,94320,2369-14,310,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 475 327595 615103 072-35 448-3 058
Efektívna daňová sadzba -0,0604-1,19-0,0356-0,00150,0000
Finančná páka 1,791,761,811,281,03
Finančné účty 90,001 7535 0039 5409 016
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5590-0,5671-0,5522-0,7794-0,9696
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55900,56710,55220,77940,9696
Hrubá marža 0,03520,59090,3735-11,280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 475 307602 422100 654-35 743-4 417
Krátkodobé finančné výpomoci 1 245 2891 244 4922 118 996789 7780,0000
Krátkodobé pohľadávky 494,00124 364439 582341 333164 387
Krátkodobé záväzky 320 448435 180328 032165 432190 032
Krytie dlhovej služby 0,60842,170,4027-0,16350,0000
Nákladové úroky 74 09296 47567 86518 7780,0000
Nákladové úroky v minulom roku 96 47567 86518 7780,000086 563
Náklady na predaný tovar 85 805244 601262 61427 94118 786
Neobežný majetok 2 331 5622 776 8242 958 786961 6526 075 783
Obežný majetok 3 785 3843 932 8734 383 9784 290 632339 117
Odpisy 764 464613 13059 6945 10618 057
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 382 232306 56529 8472 55318 057
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 382 232306 56529 8472 5530,0000
Osobné náklady 21 39385 60775 4225 1810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 414,00759,002 418295,001 359
Ostatné záväzky z obchodného styku 218 630360 419176 155162 0640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 379 051363 44021 101-2 116 257172 214
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,000,22940,4642-0,18540,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0082-0,0051-0,01043,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6287
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,33384,362,15-5,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00910,53401,20-2,720,6540
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000121 145439 582204 518157 103
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00080,05100,13590,30450,9125
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 0571 171893,78-525,61-689,87
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58210,71660,76450,23460,0314
Pridaná hodnota 7 140373 119162 474-27 94111 810
Primárna platobná neschopnosť 0,00002,980,40070,79240,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1127-0,0656-0,0095-0,51820,0248
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,194,5830,08-27,10-63,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,194,5830,08-27,10-63,77
Služby 22 035174 525222 14226 43316 186
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 118 2526 711 0107 343 1245 252 6446 414 900
Spotreba materiálu… 63 77070 07640 4721 5082 600
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 245 2891 884 4922 758 996789 7780,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 93 142625 328425 0883 930 85030 596
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00003 8250,00003 930 8500,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 197,003 7830,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 92 945617 720425 0880,000030 596
Účtovný cash flow -1 663-3 250-4 5377 7899 016
Úročený dlh 1 245 2891 884 4922 758 996789 7780,0000
Úrokové krytie -3,91-0,18340,4509-111,800,0000
Vlastné imanie 3 420 2883 805 7014 055 0644 093 9866 219 898
Všetky záväzky 1 990 7822 727 1753 099 985960 575195 002
Výnosy budúcich období krátkodobé 707 182178 134188 075198 0170,0000
Výsledok hospodárenia -288 940-15 24343 378-40 554-21 115
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -288 940-15 24343 378-40 554-21 115
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -385 413-249 690-38 593-2 121 363154 157
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -249 690-38 593-2 121 363-4 5511 419 452
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -363 457-114 173-37 267-2 118 154-28 492
Zásoby 0,00000,00000,00000,00009 130
Záväzky 1 990 7822 727 1753 099 985960 575195 002
Záväzky z obchodného styku 218 630360 419176 155162 0640,0000
Zisk pred zdanením -363 457-114 173-37 267-2 118 154-28 492
Zmena EBIT 16,35-0,5784-0,0146925,650,1024
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 5110,00000,00000,0000
Účtovné závierky