LAZARUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 62 62655 83156 10754 63253 700
Bežná likvidita III. stupeň 19,6038,3513,4819,1522,95
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000576,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7026-0,8988-0,8749-0,6417-0,2305
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,0633,5710,9211,655,21
Celkové tržby 65 11373 44065 46664 78580 708
Celkový dlh 3 1961 4564 1632 8532 277
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 754-48 872-45 444-33 224-29 370
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 75448 87245 44433 22429 370
Čistý cash flow 41 75448 87245 44433 22411 853
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 6352 7261 1241 316701,00
Čistý zisk 5 2461 831164,00356,00-259,00
Čistý zisk v minulom roku 1 831164,00356,00-259,00-117,00
Cudzie zdroje -59 430-54 375-51 944-51 779-51 423
Daň z príjmov 1 389895,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 895,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 389895,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 117,0033,8931,8063,4637,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 117,0033,8930,5259,5437,84
Doba obratu aktív 351,06277,48312,82307,85246,17
Doba obratu pohľadávok 117,0033,8931,8063,4637,84
Doba obratu zásob 0,00000,806932,1868,8874,69
Doba splácania záväzkov 23,078,3927,0119,3712,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,927,2423,2116,0810,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3,720,207513,935,392,40
EBIT v minulom roku 2 7261 1241 316701,00843,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 6352 7261 1241 316701,00
EBITDA 5 8222 8371 2282 8025 096
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 8222 8371 2282 8025 096
Efektívna daňová sadzba 0,20930,32830,85410,72951,37
Finančná páka 1,051,031,081,061,04
Finančné účty 41 75448 87245 44433 22429 370
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9490-0,9739-0,9258-0,9478-0,9576
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94900,97390,92580,94780,9576
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 6352 7261 1242 7575 029
Krátkodobé pohľadávky 20 8726 8195 70311 2618 254
Krátkodobé záväzky 3 1961 4564 1632 8532 277
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 516,0036,002 147794,000,0000
Náklady na predaný tovar 57 66468 72062 08959 59176 409
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 57463 32756 26453 77168 708
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00001 441
Obežný majetok 62 62655 83156 10754 63251 683
Obrat aktív 1,041,321,171,191,48
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000055,25
Obrat obežného majetku 1,041,321,171,191,54
Obrat zásob 0,0000452,3411,345,304,89
Odpisy 0,00000,00000,00001 4424 330
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 4422 165
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00002 165
Ostatné náklady na finančnú činnosť 104,00111,00104,0045,0067,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 917,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000451,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 2461 831164,001 7984 071
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66670,87540,81000,60810,5469
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,64130,66550,69420,51280,1469
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00003,590,7418
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,64130,66550,69420,51290,1489
Pohľadávky z obchodného styku 20 8726 8195 47410 5678 254
Pohotová likvidita II. stupeň 19,6038,2512,2915,5916,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,42-1,11-1,14-1,56-4,34
Pridaná hodnota 7 4494 7203 3775 1833 212
Rýchla likvidita I. stupeň 13,0633,5710,9211,6512,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,54900,51323,391,020,4468
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,54900,51323,391,020,4468
Služby 4 1862 8613 5993 2324 530
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 62655 83156 10754 63253 700
Spotreba materiálu… 2 9042 5322 2262 5883 171
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 65 11373 44065 46664 77479 621
Tržby z predaja tovaru 53 64361 05252 21651 46265 341
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 47012 38813 25013 31214 280
Účtovný cash flow 41 75448 87245 44433 22411 853
Vlastné imanie 59 43054 37551 94451 77951 423
Všetky záväzky 3 1961 4564 1632 8532 277
Výsledok hospodárenia 5 8222 8371 2281 360766,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 8222 8371 2281 360766,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 2461 831164,00356,00-259,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 831164,00356,00-259,00-117,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 6352 7261 1241 316701,00
Zásoby 0,0000140,004 96010 14714 059
Záväzky 3 1961 4564 1632 8532 277
Záväzky z obchodného styku 516,0036,002 147794,00451,00
Zisk pred zdanením 6 6352 7261 1241 316701,00
Zmena EBIT 2,432,430,85411,880,8316