RENSTAV spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -120 188114 028123 416104 761103 717
Aktivácia 19,000,0000511,001 0861 153
Bežná likvidita III. stupeň 1,070,44580,52360,49970,4050
Časové rozlíšenie aktív 0,0000906,00985,00873,00599,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,182,670,01280,67060,1956
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,5610,59-16,33-4,95-3,29
Celkové tržby 533 718452 112580 821455 460260 977
Celkový dlh -113 712104 191131 468131 289149 054
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 487-15 168-41 461-41 358-23 569
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 48715 16841 46141 35823 569
Čistý cash flow 46 487-26 293103,0017 7898 870
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 42618 88321 35719 76922 027
Čistý zisk -16 31417 88918 47718 80921 067
Čistý zisk v minulom roku 17 88918 47718 80921 067-39 548
Cudzie zdroje 6 476-9 8378 05226 52845 337
Daň z príjmov 2 888960,002 880960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 880960,00960,00621,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 888960,002 880960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky -406,0020 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -228,987,763,893,2727,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,864,602,270,000025,02
Doba obratu aktív -139,9192,3377,6884,71181,00
Doba obratu pohľadávok -229,4523,953,893,2727,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -147,0574,4374,9698,79244,64
EBIT v minulom roku 18 88321 35719 76922 027-38 927
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 42618 88321 35719 76922 027
EBITDA -8 71234 77941 76027 591-23 010
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 71234 77941 76027 591-23 010
Finančná páka 18,5611,59-15,33-3,95-2,29
Finančné účty 46 48715 16841 46141 35823 569
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 431 35935 30442 34028 94974 467
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,050,80620,96501,171,35
Krátkodobé pohľadávky -196 6999 5836 1764 03915 756
Krátkodobé záväzky -126 32491 927119 093122 184140 181
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 251,000,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00001 0230,00000,00000,0000
Materiál 0,000015 32813 73514 78516 848
Nákladové úroky 0,000034,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 34,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 156 259329 967476 440362 400153 465
Neobežný majetok 15 99353 04361 05943 70646 945
Obežný majetok -136 18160 07961 37260 18256 173
Obrat aktív -2,613,954,704,312,02
Obrat neobežného majetku 19,618,509,5010,334,46
Obrat obežného majetku -2,307,509,457,503,72
Odpisy 8 33116 03220 3547 8943 482
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 3318 01610 1773 9471 741
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00008 01610 1773 9471 741
Osobné náklady 162 20091 09867 01161 97177 232
Ostatné náklady na finančnú činnosť 237,00253,00202,00238,00241,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000-69,009 36713 9601 048
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 98333 92138 83126 70324 549
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,521,82-2,29-0,7090-0,4647
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,190,85444,94-1,13-0,6041
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,030,75410,64760,69621,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96971,331,541,440,7210
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92231,131,181,270,6899
Pohľadávky z obchodného styku 45 4085 6823 6110,000014 338
Pohotová likvidita II. stupeň 1,190,27910,40830,37870,2848
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,13930,374178,171,495,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-773,320,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94610,91371,071,251,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,5610,59-16,33-4,95-3,29
Pridaná hodnota 157 286120 808103 47989 01255 685
Primárna platobná neschopnosť 0,0055-0,01212,590,00000,0731
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,521,82-2,29-0,7090-0,4647
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,053,003,154,76-6,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,053,003,154,76-6,48
Služby 68 348125 671233 316184 45056 043
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -120 188114 028123 416104 761103 717
Spotreba materiálu… 87 930204 296243 635179 03698 575
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 19,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 533 699451 164580 310452 210258 009
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 220 154389,00391,00798,0048 859
Tržby z predaja tovaru 88,000,00000,00000,0000674,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 313 457450 775579 919451 412208 476
Účtovný cash flow 46 487-26 293103,0017 7898 870
Úrokové krytie 0,0000555,380,00000,00000,0000
Vlastné imanie -6 4769 837-8 052-26 528-45 337
Všetky záväzky -113 712104 191131 468131 289149 054
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,520,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -13 18919 13621 55620 00522 267
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 18919 13621 55620 00522 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 31417 88918 47718 80921 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 88918 47718 80921 067-39 548
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 42618 84921 35719 76922 027
Zásoby 14 43715 32813 73514 78516 848
Záväzky -113 712104 191131 468131 289149 054
Záväzky z obchodného styku 251,00-69,009 36713 9601 048
Zisk pred zdanením -13 42618 84921 35719 76922 027
Zmena EBIT -0,71100,88421,080,8975-0,5659
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 216 3000,0000241,00490,00100,00