COMMERCIAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 314 260327 371295 228352 781382 209
Bankové úvery 0,00000,00000,00001 0301 030
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00001 0301 030
Časové rozlíšenie aktív 6 7285 639284,002 8032 936
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,98-2,18-2,23-2,55-3,63
Celkové tržby 272 335252 387336 316231 763225 199
Celkový dlh 635 018605 657536 057580 150527 801
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 942-10 438-1 181-20 516-5 710
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 94210 4381 18121 5466 740
Čistý cash flow -496,009 257-20 36514 806-5 985
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -42 474-37 456-953,00-80 325-81 674
Čistý zisk -42 474-37 456-2 459-81 777-83 118
Čistý zisk v minulom roku -37 456-2 459-81 777-83 118-28 472
Cudzie zdroje 320 758278 286240 829227 369145 592
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000011 71711 5685 087
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,148,970,19509,726,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,517,170,00008,025,00
Doba obratu aktív 426,10492,09496,40574,25650,88
Doba obratu pohľadávok 9,148,9719,9028,5514,76
Doba obratu zásob 0,00000,000089,9973,77677,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,000014 3799 73015 078
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 845,25897,52874,22932,42885,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000077,521 4392 056
EBIT v minulom roku -37 456-953,00-80 325-81 674-26 787
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -42 474-37 456-953,00-80 325-81 674
EBITDA -8 060-11 621134 233-36 836-38 060
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 060-11 621134 233-36 836-38 060
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,6404-0,0119-0,0117
Finančná páka -0,9797-1,18-1,23-1,55-2,63
Finančné účty 9 94210 4381 18121 5466 740
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,020,85010,81570,64450,3809
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,02-0,8501-0,8157-0,6445-0,3809
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 016-12 708145 426-37 653-38 920
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,981,821,761,621,36
Krátkodobé pohľadávky 6 7425 967116,005 9723 579
Krátkodobé záväzky 623 392597 089519 935572 821519 930
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000245,85-74,87-78,64
Materiál 10 42410 3191 3731 72415 236
Nákladové úroky 0,00000,0000546,00492,00484,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000546,00492,00484,00725,00
Náklady na predaný tovar 168 239161 623139 101155 557152 627
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000013 19821 48812 586
Neobežný majetok 280 424295 008278 676306 549340 516
Obežný majetok 27 10826 72416 26843 42938 757
Obrat aktív 0,85660,74170,73530,63560,5608
Obrat neobežného majetku 0,96000,82310,77900,73150,6294
Obrat obežného majetku 9,939,0913,345,165,53
Obrat zásob 0,00000,00004,064,950,5390
Odpisy 28 67824 748130 03842 67242 754
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 33912 37465 01921 33621 377
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 33912 37465 01921 33621 377
Osobné náklady 118 449102 020116 085121 12387 907
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1561 087807,00817,00860,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 18813 0152 80384 69070 885
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 796-12 708127 579-39 105-40 364
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,13240,13460,01020,36130,5750
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13740,13890,00420,36500,5930
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,171,261,491,761,42
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00005,913,204,90
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85230,79590,67170,56700,7020
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68620,64050,31680,41930,4723
Pohľadávky z obchodného styku 5 5424 7670,00004 9292 939
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -646,6930,06-11,8315,36-24,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-37,3030,09-12,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,021,851,821,641,38
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,98-2,18-2,23-2,55-3,63
Pridaná hodnota 100 95881 19977 97968 67661 707
Primárna platobná neschopnosť 2,922,730,000017,1824,12
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13240,13460,01020,35970,5709
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -78,79-52,123,99-15,75-13,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -78,79-52,123,99-15,75-13,87
Služby 29 31622 34414 60116 29922 240
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 314 260327 371295 228352 781382 209
Spotreba materiálu… 138 923139 279111 302117 770117 801
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 0301 030
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 269 297242 822223 080224 233214 334
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100,000,00006 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000083 58333 83636 56031 801
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 269 197159 239183 244187 673182 533
Účtovný cash flow -496,009 257-20 36514 806-5 985
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 0301 030
Úrokové krytie 0,00000,0000-1,75-163,26-168,75
Vlastné imanie -320 758-278 286-240 829-227 369-145 592
Všetky záväzky 635 018605 657536 057580 150527 801
Výsledok hospodárenia -41 318-36 369-146,00-79 508-80 814
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -41 318-36 369-146,00-79 508-80 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 474-37 456-2 459-81 777-83 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -37 456-2 459-81 777-83 118-28 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -42 474-37 456-1 499-80 817-82 158
Zásoby 10 42410 3193 2544 34323 351
Záväzky 635 018605 657536 057580 150527 801
Záväzky z obchodného styku 16 18813 0152 80384 69070 885
Zisk pred zdanením -42 474-37 456-1 499-80 817-82 158
Zmena EBIT 1,1339,300,01190,98353,05
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 6800,000010 3410,00000,0000
Účtovné závierky