WERT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 186 060250 403372 863274 832322 883
Bežná likvidita III. stupeň 0,82011,541,210,61461,44
Časové rozlíšenie aktív 8 7399 4198 23614 3134 231
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000249,00153,00150,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,030,73521,201,601,36
Celkové tržby 580 786762 103718 058650 122699 887
Celkový dlh 124 713106 094203 544169 179186 182
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 081-16 372-51 278-11 52497 335
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 08116 37251 27811 52424 165
Čistý cash flow 11 709-34 90639 754-12 641-13 492
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -79 665-23 97176 469-122 59615 930
Čistý zisk -82 962-24 76063 569-129 85710 939
Čistý zisk v minulom roku -24 76063 569-129 85710 93910 759
Cudzie zdroje -61 347-144 309-169 070-105 500-136 551
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8814 991
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8814 9916 830
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8814 991
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,3359,3892,3541,68119,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,1359,3892,3531,20119,05
Doba obratu aktív 116,93120,12194,31160,06168,39
Doba obratu pohľadávok 33,3359,3892,3541,68119,05
Doba obratu zásob 3 1051 5690,00001 4930,0000
Doba splácania záväzkov 76 10566 0630,000057 5790,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,4647,23102,6896,2831,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 6692 7330,00003 4730,0000
EBIT v minulom roku -23 97176 469-122 59615 93017 589
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -79 665-23 97176 469-122 59615 930
EBITDA 14 21053 580140 911-104 11054 019
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 21053 580140 911-104 11054 019
Finančná páka 3,031,742,212,612,36
Finančné účty 28 08116 37251 27811 52424 165
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3297-0,5763-0,4534-0,3839-0,4229
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32970,57630,45340,38390,4229
Hrubá marža 0,85960,88700,85540,80550,8585
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 08252 458169 547-60 76853 052
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61970,39320,52840,60150,1896
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000121 500
Krátkodobé pohľadávky 53 036123 776177 21071 569228 272
Krátkodobé záväzky 115 30498 461197 032165 32261 219
Krytie dlhovej služby 4,3167,9114,06-23,770,0000
Materiál 4 7042 3381 3254 2877 451
Nákladové úroky 3 297789,0010 0204 3800,0000
Nákladové úroky v minulom roku 789,0010 0204 3800,00000,0000
Náklady na predaný tovar 81 54384 83986 180103 06399 048
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 553,00544,000,00001 0480,0000
Neobežný majetok 91 50098 498134 814173 13958 764
Obežný majetok 85 821142 486229 81387 380259 888
Obrat aktív 3,123,041,882,282,17
Obrat neobežného majetku 6,357,725,203,6211,91
Obrat obežného majetku 6,775,343,057,172,69
Odpisy 89 57472 63276 64837 61235 612
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 44 78736 31638 32418 80617 806
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 44 78736 31638 32418 80617 806
Osobné náklady 518 816649 250503 040639 129557 217
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1281 1221 030922,00967,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 0434 07411 3819 97211 569
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 61247 872140 217-92 24546 551
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,35-0,17160,3760-1,230,0424
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,13-0,15780,4355-1,120,0609
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,040,96040,81901,220,9274
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 902,781 2430,0000499,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96231,041,220,81931,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82060,93651,060,77381,01
Pohľadávky z obchodného styku 52 722123 776177 21053 569228 272
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77931,521,200,58861,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,244,13-4,258,3510,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,55-44,243,97-2,890,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67030,42370,54590,61560,5766
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,030,73521,201,601,36
Pridaná hodnota 499 240676 018614 209523 649600 826
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,35-0,17160,3760-1,230,0801
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,781,981,44-1,633,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,781,981,44-1,633,45
Služby 48 64748 23750 78664 38269 982
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 186 060250 403372 863274 832322 883
Spotreba materiálu… 32 34336 05835 39437 63329 066
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000121 500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 580 783760 857715 222648 844699 874
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000014 83322 1320,0000
Tržby z predaja tovaru 745,00740,000,00001 3500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 580 038760 117700 389625 362699 874
Účtovný cash flow 11 709-34 90639 754-12 641-13 492
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000121 500
Úrokové krytie -24,16-30,387,63-27,990,0000
Vlastné imanie 61 347144 309169 070105 500136 551
Všetky záväzky 124 713106 094203 544169 179186 182
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,350,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -75 364-19 05279 096-119 59018 407
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -75 364-19 05279 096-119 59018 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -82 962-24 76063 569-129 85710 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -24 76063 569-129 85710 93910 759
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -82 962-24 76066 449-126 97615 930
Zásoby 4 7042 3381 3254 2877 451
Záväzky 124 713106 094203 544169 179186 182
Záväzky z obchodného styku 4 0434 07411 3819 97211 569
Zisk pred zdanením -82 962-24 76066 449-126 97615 930
Zmena EBIT 3,32-0,3135-0,6237-7,700,9057
Účtovné závierky