MEVAK a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 793 9442 871 4002 928 5003 006 9453 138 724
Časové rozlíšenie aktív 701,00666,00635,00533,00531,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00003 7900,00000,000015 000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,95010,88680,83870,7705
Celkové tržby 190 512170 225174 639188 502311 196
Celkový dlh 1 406 5221 397 1161 376 3701 371 5591 359 400
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 494-46 268-25 289-15 580-23 586
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4582-0,4796-0,4767-0,68400,0361
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 49446 26825 28915 58023 586
Čistý cash flow -3 77420 9799 709-8 00623 070
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -82 974-73 084-77 772-123 26616 734
Čistý zisk -87 299-81 636-83 256-128 93811 235
Čistý zisk v minulom roku -77 409-83 256-128 93811 23544 191
Cudzie zdroje -1 387 422-1 470 494-1 552 130-1 635 386-1 764 324
Daň z príjmov 0,00004 2271 1591 347960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 1591 347960,00-26 786
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 2271 1591 347960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,1910,469,4411,9220,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,1910,469,4411,9220,27
Doba obratu aktív 5 3716 1996 8696 9018 342
Doba obratu pohľadávok 19,1910,469,4411,9220,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 1071 2211 2781 2351 396
EBIT v minulom roku -73 084-77 772-123 26616 73421 900
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -82 974-73 084-77 772-123 26616 734
EBITDA 75 87297 84578 45372 129114 780
EBITDA marža 0,39830,57480,44920,38260,3688
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 75 87297 84578 45372 129114 780
Finančná páka 2,011,951,891,841,78
Finančné účty 42 49446 26825 28915 58023 586
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4966-0,5121-0,5300-0,5439-0,5621
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49660,51210,53000,54390,5621
Hrubá marža 0,47210,54810,48790,44280,1952
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 74 77496 805115 29799 526299 775
Krátkodobé pohľadávky 9 9814 8454 0255 1967 627
Krátkodobé záväzky 575 730565 636544 815538 165525 071
Krytie dlhovej služby 17,5412,0618,1416,685,87
Nákladové úroky 4 3254 3254 3254 3254 539
Nákladové úroky v minulom roku 4 3254 3254 3254 5394 495
Náklady na predaný tovar 99 93575 76470 39775 58376 597
Neobežný majetok 2 723 2372 802 0902 881 0202 968 1053 089 449
Obežný majetok 70 00668 64446 84538 30748 744
Obrat obežného majetku 2,712,463,324,152,82
Odpisy 157 706169 860174 170174 306174 900
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 78 85384 93087 08587 15387 450
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 78 85384 93087 08587 15387 450
Osobné náklady 33 99820 91734 39055 59157 681
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1821 098956,001 1931 491
Ostatné záväzky z obchodného styku 181 342166 472152 051139 897129 602
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 70 40788 22490 91445 368186 135
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,37800,22420,40360,66600,9497
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,654,462,481,501,05
Pohľadávky z obchodného styku 9 9814 8454 0255 1967 627
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 367,63-70,09-159,87204,27-76,48
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,87264,852,24-1,855,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50340,48660,47000,45610,4331
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,95010,88680,83870,7705
Pridaná hodnota 89 93493 30885 21083 46560 736
Primárna platobná neschopnosť 18,1734,3637,7826,9216,99
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,5414,2817,5419,0211,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,5414,2817,5419,0211,84
Služby 42 25930 07323 29022 71725 624
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 793 9442 871 4002 928 5003 006 9453 138 724
Spotreba materiálu… 57 67645 69147 10752 86650 973
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 189 911169 101174 507173 343230 576
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 42,0029,0018 90014 29593 243
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 189 869169 072155 607159 048137 333
Účtovný cash flow -3 77420 9799 709-8 00623 070
Úrokové krytie -19,18-16,90-17,98-28,503,69
Vlastné imanie 1 387 4221 470 4941 552 1301 635 3861 764 324
Všetky záväzky 1 406 5221 397 1161 376 3701 371 5591 359 400
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000015 000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00003 7900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -81 792-71 986-76 817-122 07418 222
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -81 792-71 986-76 817-122 07418 222
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -87 299-81 636-83 256-128 93811 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -77 409-83 256-128 93811 23544 191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -87 299-77 409-82 097-127 59112 195
Záväzky 1 406 5221 397 1161 376 3701 371 5591 359 400
Záväzky z obchodného styku 181 342166 472152 051139 897129 602
Zisk pred zdanením -87 299-77 409-82 097-127 59112 195
Zmena EBIT 1,140,93970,6309-7,370,7641
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000034 19214 901